Là thành viên của Hội Khoa Học Trực thuộc Bộ Khoa Học Và Công Nghệ, Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp (ESC) trực thuộc Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế (INTIC). Chúng tôi hội tụ các Giảng Viên, Giáo viên Tâm huyết và đầy kinh nghiệm, Đặc biệt là các Giảng Viên đã từng tham gia trực tiếp quản lý và thực hiện hoạt động đào tạo cho các doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều năm qua liên quan đến các nghiệp vụ, tiêu chuẩn,….

Trung Tâm ESC được thành lập với mục đích kết hợp đào tạo và tư vấn:

THỰC HIỆN TẠI TỪNG ĐƠN VỊ TRONG PHẠM VI TOÀN QUỐC.