KHÁC NHAU ISO 22000-2018 VÀ HACCP

Khác nhau ISO 22000-2018 và HACCP: Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và hệ thống HACCP: Có những yếu tố gì và tương thích như thế nào trước khi thiết lập thực tế vào Tổ chức:

Nói về Hệ thống HACCP, Hầu hết gần 90% Doanh nghiệp hay nói đúng hơn là 100% doanh nghiệp đang và đã bán hàng trong các Siêu thị đều phải áp dụng. Còn ISO 22000 thì chủ yếu các Doanh nghiệp xuất khẩu hoặc cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Hệ thống HACCP hiện nay đang hiệu lực có tên gọi CAC/CRC-1-1969, rew 4:2003 hay tiêu chuẩn tương đương TCVN 5603:2008. có các yêu cầu sau:

 • Gồm 10 điều khoản bắt buộc tổ chức phải triển khai
 • Hướng dẫn 12 bước thực hiện hệ thống HACCP dựa trên 07 nguyên tắc

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 có các yêu cầu sau:

 • Có 7 điều khoản lớn (Từ 4-10) được sắp sếp theo trình tự PDCA
 • Trong điều khoản 8, có 8.1 đến 8.9 cũng được sắp xếp theo PDCA

Như vậy!

 • PDCA cho hệ thống FSMS là: Hành động cho rủi ro và cơ hội, Thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm và Thiết lập thay đổi.
 • PDCA cho chữ “DO” của PDCA hệ thống là kiểm soát mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm.

Quay lại vấn đề ISO 22000:2018 và hệ thống HACCP tương thích như thế nào, xin thưa, Nếu doanh nghiệp triển khai 01 phần của tiêu chuẩn ISO 2200:2018 thì được xem như đã thiết lập một hệ thống HACCP có mức độ hiệu lực cao, bở vì sao, bởi vì các yêu cầu trong ISO 22000:2018 nếu rất cụ thể cho từng hoạt động, quá trình, từ đó doanh nghiệp làm cơ sở cho việc thiết lập các giải pháp đáp ứng các yêu cầu đó, trong khi hệ thống HACCP không được đưa rõ các yêu cầu. Tuy nhiên tại mục 8.2/ISO 22000:2018 lại không đưa rõ các yêu cầu liên quan đến chương trình tiên quyết, nhưng trong CAC hoặc TCVN 5603 thì phần thực hành sản xuất tốt lại nêu tương đối đầy đủ. Ban Kỹ thuật 34 lại soạn thảo bộ tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho từng nghành nghề đó là: ISO/TS 22002-1 đến ISO/TS 22002-6, các yêu cầu của chương trình tiên quyết này đều được các tổ chức, hiệp hội trên thế giới thừa nhận.

Các yêu cầu tương thích ISO 22000:2018 và hệ thống HACCP

 • Bước 01-Điều khoản 5.3
 • Bước 2-Điều khoản 8.5.1.2 và 8.5.1.3
 • Bước 3-Điều khoản 8.5.1.4
 • Bước 4&5-Điều khoản 8.5.1.5
 • Bước 6 (NT1)-Điều khoản 8.5.2 và 8.5.3
 • Bước 7(NT2)-Điều khoản 8.5.4.1
 • Bước 8(NT3)-Điều khoản 8.5.4.2
 • Bước 9(NT4)-Điều khoản 8.5.4.3
 • Bước 10(NT5)-Điều khoản 8.5.4.4, 8.9.2 và 8.9.3
 • Bước 11(NT6)-Điều khoản 8.7, 8.8 và 9.2
 • Bước 12(NT7)-Điều khoản 7.5.

Với các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 2200-2018 và HACCP nêu trên thì tổ chức đã hoàn thành phù hợp với 7 nguyên tắc và 12 bước theo hướng dẫn của CAC hoặc TCVN 5603. tuy nhiên phần Quy phạm thực hành thì trong ISO 22000:2018 được quy định tại điều khoản 8.2, và có mở rộng rang ISO/TS.

Với một số thông tin ISO 22000-2018 và HACCP, Tổ chức nên tiến hành lựa chọn tiêu chuẩn ISO 22000:2018 để triển khai cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình nhằm nâng cao hiệu lực trong việc phát triển bền vững trong phạm vi sản xuất thực phẩm.

Khóa học liên quan

[vifblike btntype=”iframe”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fanpage đang có vấn đề ngoài ý muốn ạ! Vui lòng vào!!!

Vào đây và bấm ký hiệu cái "gương" trên, bên phải ạ!
error: Content is protected !!