KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 14001:2015

Khóa học đào tạo nhận thức ISO 14001: 2015 được thiết kế dựa trên yêu cầu luật pháp, và bối cảnh của tổ chức kết hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015, Khóa học nhận thức cung cấp cho QUý học viên:

Lợi ích khi tham dự:

 • Hiểu được tầm quan trọng và mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn.
 • Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về môi trường.
 • Biết được cấu trúc chính của một hệ thống quản lý môi trường.
 • Hiểu được khái niệm, phương pháp tiếp cận, cách thức để hoạch định một hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự:

 • Cán bộ/Nhân viên quản lý môi trường, an toàn sức khỏe, Trưởng phó các phòng/Ban trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, Khám điều trị Bệnh, Hành chánh công, Giáo dục mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 • Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.

Nội dung chương trình học:

Phần 01: Giới thiệu khái quát về ISO 14001 (0.5 ngày)

 • Tổ chức tiêu chuẩn hóa tiêu chuẩn quốc tế.
 • Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Yêu cầu cốt lõi ISO 14001:2015.
 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến ISO 14001:2015.

Phần 02: Nhận thức các yêu cầu ISO 14001:2015 (1.5 ngày).

 • Bối cảnh tổ chức.
 • Sự lãnh đạo.
 • Hoạch định EMS.
 • Nguồn lực?
 • Hoạch định và kiểm soát môi trường.
 • Đánh giá kết quả hoạt động môi trường.
 • Cải tiến EMS.

Tài liệu cung cấp học viên:

 • Tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Tài liệu Slide của Giảng viên.

CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC.

Nhận chứng nhận “Nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001:2015” ngay sau khóa học.

Quý học viên có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và hổ trợ khóa hoạc đào tạo nhận thức ISO 14001

Trả lời