Hướng vào khách hàng là một trong những nguyên tắc chất lượng theo ISO 9000:2015

1 Hướng vào khách hàng.

1 Nội dung.

Trọng tâm chính của quản lý chất lượng là đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và phấn đấu vượt xa hơn mong đợi của khách hàng.

2 Lý giải

Thành công bền vững đạt được khi một tổ chức thu hút và giữ được lòng tin của khách hàng và các bên quan tâm liên quan khác. Mọi khía cạnh trong việc tương tác với khách hàng đều mang lại cơ hội tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Việc hiểu được nhu cầu và mong đợi hiện tại và tương lai của khách hàng và các bên quan tâm khác đóng góp cho sự thành công bền vững của tổ chức.

3 Lợi ích chính

Một số lợi ích chính tiềm ẩn là:

 • tăng giá trị cho khách hàng;
 • nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;
 • nâng cao sự gắn bó của khách hàng;
 • tăng cường kinh doanh lặp lại;
 • nâng cao uy tín của tổ chức;
 • mở rộng cơ sở khách hàng;
 • tăng doanh thu và thị phần.

4 Hành động có thể thực hiện

Hành động có thể thực hiện bao gồm:

 • thừa nhận khách hàng trực tiếp và gián tiếp là người tiếp nhận giá trị từ tổ chức;
 • hiểu nhu cầu và mong đợi hiện tại và tương lai của khách hàng;
 • liên kết mục tiêu của tổ chức với nhu cầu và mong đợi của khách hàng;
 • trao đổi thông tin về nhu cầu và mong đợi của khách hàng trong toàn tổ chức;
 • hoạch định, thiết kế, phát triển, tạo ra, chuyển giao và hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng;
 • đo lường và theo dõi sự thỏa mãn của khách hàng và thực hiện các hành động thích hợp;
 • xác định và thực hiện hành động đối với nhu cầu và mong đợi thích hợp của các bên quan tâm liên quan có thể ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng;
 • quản lý một cách chủ động quan hệ với khách hàng để đạt được thành công bền vững.

Nguyên tắc chất lượng hướng vào khách hàng!

Các nguyên tắc liên quan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fanpage đang có vấn đề ngoài ý muốn ạ! Vui lòng vào!!!

Vào đây và bấm ký hiệu cái "gương" trên, bên phải ạ!
error: Content is protected !!