Nguyên tắc-Nguyên tắc cải tiến-Theo 7 nguyên tắc chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9000:2015

1 Nội dung.

Các tổ chức thành công đều tập trung liên tục vào việc cải tiến.

2 Lý giải.

Cải tiến là việc thiết yếu đối với tổ chức để duy trì các mức kết quả thực hiện hiện tại, để ứng phó với những thay đổi trong điều kiện nội bộ và bên ngoài và để tạo ra các cơ hội mới.

3 Lợi ích chính

Một số lợi ích chính tiềm ẩn là:

– cải tiến kết quả thực hiện của quá trình, năng lực của tổ chức và sự thỏa mãn của khách hàng;

– thúc đẩy việc tập trung vào điều tra và xác định nguyên nhân gốc rễ và sau đó là các hành động khắc phục, phòng ngừa;

– nâng cao khả năng dự báo và ứng phó với các rủi ro và cơ hội nội bộ và bên ngoài;

– đẩy mạnh việc xem xét cả cải tiến từng bước và cải tiến đột phá;

– thúc đẩy việc học hỏi để cải tiến;

– tăng cường động lực đổi mới.

4 Hành động có thể thực hiện

Hành động có thể thực hiện bao gồm:

– thúc đẩy việc thiết lập các mục tiêu cải tiến ở tất cả các cấp trong tổ chức;

– giáo dục và đào tạo mọi người ở tất cả các cấp về cách thức áp dụng các công cụ và phương pháp cơ bản để đạt được các mục tiêu cải tiến;

– đảm bảo mọi người có năng lực để thúc đẩy và thực hiện thành công các dự án cải tiến;

– xây dựng và triển khai các quá trình thực hiện dự án cải tiến trong toàn tổ chức;

– theo dõi, xem xét và đánh giá việc hoạch định, thực hiện, hoàn thành và các kết quả của các dự án cải tiến;

– đưa việc xem xét cải tiến vào phát triển sản phẩm, dịch vụ, quá trình mới hoặc điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ và quá trình;

– thừa nhận và ghi nhận việc cải tiến.

Nguyên tắc cải tiến theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015 được mô tả chi tiết.

Trả lời