Nguyên tắc-Quản lý mối quan hệ: là một trong 07 nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015.

1 Nội dung.

Để thành công bền vững, tổ chức quản lý các mối quan hệ của mình với các bên quan tâm liên quan, ví dụ như nhà cung cấp.

2 Lý giải.

Các bên quan tâm liên quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của tổ chức. Thành công bền vững có khả năng đạt được cao hơn nếu tổ chức quản lý các mối quan hệ với tất cả các bên quan tâm của mình để tối ưu tác động của họ tới kết quả thực hiện của tổ chức. Việc quản lý mối quan hệ với mạng lưới nhà cung cấp và đối tác của tổ chức là đặc biệt quan trọng.

3 Lợi ích chính.

Một số lợi ích chính tiềm ẩn là:

– nâng cao kết quả thực hiện của tổ chức và các bên quan tâm liên quan của tổ chức thông qua việc đáp ứng các cơ hội và ràng buộc liên quan đến từng bên quan tâm;

– có cách hiểu chung về mục tiêu và giá trị giữa các bên quan tâm;

– nâng cao khả năng tạo dựng giá trị đối với các bên quan tâm thông qua việc chia sẻ nguồn lực và năng lực và quản lý chất lượng liên quan đến rủi ro;

– chuỗi cung ứng được quản lý tốt mang lại dòng sản phẩm và dịch vụ ổn định.

4 Hành động có thể thực hiện.

Hành động có thể thực hiện bao gồm:

– xác định các bên quan tâm liên quan (như nhà cung cấp, đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên hoặc tổng thể xã hội) và mối quan hệ của họ với tổ chức;

– xác định và lập thứ tự ưu tiên mối quan hệ với bên quan tâm cần được quản lý;

– thiết lập mối quan hệ cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn với các xem xét dài hạn;

– thu thập và chia sẻ thông tin, chuyên môn và nguồn lực với các bên quan tâm liên quan;

– đo lường kết quả thực hiện và cung cấp thông tin phản hồi về kết quả thực hiện cho các bên quan tâm khi thích hợp nhằm thúc đẩy các sáng kiến cải tiến;

– thiết lập các hoạt động phát triển hợp tác và cải tiến với nhà cung cấp, đối tác và các bên quan tâm khác;

– khuyến khích và thừa nhận các cải tiến và thành quả của nhà cung cấp và đối tác.

Nguyên tắc quản lý mối quan hệ theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015.

Trả lời