Nguyên tắc Sự lãnh đạo– ISO 9000:2015

1 Nội dung

Người lãnh đạo ở tất cả các cấp thiết lập sự thống nhất trong mục đích và định hướng và tạo ra các điều kiện theo đó mọi người cùng tham gia vào việc đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức.

2 Lý giải

Việc tạo được sự thống nhất trong mục đích và định hướng và sự tham gia của mọi người giúp tổ chức hài hòa chiến lược, chính sách, quá trình và nguồn lực để đạt được các mục tiêu của mình.

3 Lợi ích chính

Một số lợi ích chính tiềm ẩn là:

 • tăng hiệu lực và hiệu quả của việc thực hiện mục tiêu chất lượng của tổ chức;
 • điều phối tốt hơn các quá trình của tổ chức;
 • thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các cấp và các bộ phận chức năng trong tổ chức;
 • xây dựng và nâng cao năng lực của tổ chức và nhân sự của tổ chức trong việc đem lại các kết quả mong muốn.

4 Hành động có thể thực hiện.

Hành động có thể thực hiện bao gồm:

 • trao đổi thông tin về sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, chính sách và các quá trình của tổ chức trong toàn bộ tổ chức.

 • tạo dựng và duy trì các giá trị chung, sự công bằng và các mô hình đạo đức trong hành vi ở tất cả các cấp trong tổ chức;.

 • thiết lập văn hóa về lòng tin và sự chính trực;

 • khuyến khích sự cam kết rộng rãi trong tổ chức đối với chất lượng;

 • đảm bảo những người lãnh đạo ở tất cả các cấp là những tấm gương tích cực cho mọi người trong tổ chức;

 • cung cấp cho mọi người những nguồn lực, sự đào tạo và quyền hạn cần thiết để hành động có trách nhiệm;

 • truyền cảm hứng, khuyến khích và ghi nhận sự đóng góp của mọi người.

Nguyên tắc sự lãnh đạo, được phân tích cụ thể vai trò liên quan đến sự lãnh đạo trong Tổ chức theo các tiêu chuẩn quản lý.

Hãy click các nguyên tắc liên quan

Trả lời