Nguyên tắc-Sự tham gia của mọi người-Nguyên tắc chất lượng theo ISO 9000:2015 trong 7 nguyên tắc chất lượng.

1-  Nội dung

Nhân sự có năng lực, quyền hạn và được tham gia ở tất cả các cấp trong tổ chức là điều thiết yếu để nâng cao năng lực của tổ chức trong việc tạo dựng và chuyển giao giá trị.

2- Lý giải

Để quản lý tổ chức một cách hiệu lực và hiệu quả, điều quan trọng là phải tôn trọng và lôi kéo mọi người ở tất cả các cấp. Việc thừa nhận, trao quyền và phát huy năng lực giúp thúc đẩy sự tham gia của mọi người vào việc đạt được các mục tiêu chất lượng của tổ chức.

3- Lợi ích chính.

Một số lợi ích chính tiềm ẩn là:

– thúc đẩy mọi người trong tổ chức hiểu mục tiêu chất lượng của tổ chức và gia tăng động lực cho việc đạt được mục tiêu;

– thúc đẩy sự tham gia của mọi người vào hoạt động cải tiến;

– tăng cường sự phát triển, sáng kiến và sáng tạo cá nhân;

– nâng cao sự thỏa mãn của mọi người;

– nâng cao lòng tin và sự hợp tác trong toàn tổ chức;

– tăng sự tập trung vào các giá trị và văn hóa được chia sẻ trong toàn tổ chức.

4-Hành động có thể thực hiện.

Hành động có thể thực hiện bao gồm:

– trao đổi thông tin với mọi người để thúc đẩy việc hiểu tầm quan trọng của những đóng góp riêng của họ;

– thúc đẩy sự hợp tác trong toàn tổ chức;

– tạo thuận lợi cho việc thảo luận và chia sẻ một cách cởi mở tri thức và kinh nghiệm;

– trao quyền cho mọi người trong việc xác định các trở ngại đối với kết quả thực hiện và thực hiện các sáng kiến mà không lo lắng;

– thừa nhận và ghi nhận đóng góp, việc học hỏi và cải tiến của mọi người;

– giúp tự đánh giá kết quả thực hiện theo các mục tiêu cá nhân;

– tiến hành các khảo sát để đánh giá sự thỏa mãn của mọi người, trao đổi thông tin về kết quả và thực hiện hành động thích hợp.

Hãy click các nguyên tắc liên quan:

Trả lời