Nâng cấp ISO 9001:2015

CHUYỂN ĐỔI ISO 9001:2008 LÊN ISO 9001:2015 Nâng cấp ISO 9001:2015: Phiên bản ISO 9001:2015 được ban hành vào tháng 09/2015 thay thế phiên bản ISO 9001:2008. Như vậy tính từ ngày phát hành, thì phiên bản ISO 9001:2008 còn hiệu lực cho đến tháng 9/2018 ( 3 năm). có nghĩa là sau ngày 15/09/2018 phiên bản…

Read More