ĐÀO TẠO QUẢN LÝ RỦI RO-theo ISO 9001:2015

Giới thiệu khóa học:

Quản lý rủi ro trong ISO 9001:2015: Khóa đào tạo này nhằm kết hợp sự hài hòa giữa kiến thức quản lý rủi ro trong ISO 9001:2015 và các công cụ quản lý rủi ro được nêu trong ISO 31000.

Hiện nay, quản lý rủi ro được đề cập rất nhiều trong các hoạt động, như quản lý rủi ro trong tài chính, sức khỏe, an toàn lao động, nguồn nhân lực,…Hầu hết được nêu trong ISO 31000

Quản lý rủi ro trong ISO 9001:2015: Khóa public tập trung chính vào yêu cầu của khoản 6.1/ISO 9001:2015-Hệ thống quản lý chất lượng. Qua khóa học người học sẽ thực hiện một số công cụ phù hợp để thiết lập trong hệ thống quản lý chất lượng theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn SIO 9001:2015.

Khóa học quản lý rủi ro trong iso 9001:2015 được thiết kế phù hợp với các học viên mới tiếp cận ISO 9001 và những học viên đã tham gia các khóa ISO 9001 trước đây và hiện tại.

Chương trình khóa học:

  • Giới thiệu tổng quan về quản lý rủi ro.
  • Giới thiệu tổng quan về ISO 31000
  • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến rủi ro
  • Các tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng theo ” Tư duy dựa trên rủi ro”
  • Giới thiệu một số công cụ liên quan đến quản lý rủi ro:
  • Các công cụ phát hiện rủi ro, mối nguy
  • Các công cụ xác định mức độ rủi ro
  • Cách thức thiết lập hành động giải quyết rủi ro
  • chia sẽ các điều khoản quản lý rủi ro trong ISO 9001:2015

Chứng nhận/Chứng chỉ:

Học viên tham gia đầy đủ thời gian học đều được cấp chứng nhận tham gia khóa học.

Tến chứng nhận: Quản lý rủi ro trong ISO 9001:2015-Nhận thức

Bấm vào đây để tìm kiếm các khóa đào tạo phù hợp hơn!

THAM KHẢO QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.