ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 9001

Giới thiệu khóa học:

Đào tạo nhận thức iso 9001: Khóa học Public này nhằm giúp các học viên xác định cụ thể từng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thiết lập và áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của Tổ chức. Đặc biệt sau khóa học, Người học sẽ không còn quan điểm “các cách thức áp dụng mang năng hình thức, đối phó”

Một số cách thức thiết lập tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong doanh nghiệp:

  • Thiết lập thông tin dạng văn bản hổ trợ vận hành
  • Thiết lập thông tin dạng văn bản để tin chắc rằng các yêu cầu đề ra đều được thực hiện
  • Các cách thức khác phù hợp với yêu cầu hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.

Chương trình khóa học:

Nhận thức iso 9001:2015

  • Giới thiệu tổng quan về tổ chức ISO
  • Giới thiệu cách tiếp cận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  • Giới thiệu các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến chất lượng
  • Giới thiệu yêu cầu cốt lõi của từng điều khoản tiêu chuẩn iso 9001:2015
  • Giới thiệu sơ bộ nghiệp vụ đánh giá theo điều khoản 9.2/ISO 9001:2015
  • Giới thiệu một số cách thức thiết lập tài liệu liên quan.
  • Bài tập và giải đáp các yêu cầu

Chứng nhận/Chứng chỉ:

Học viên tham gia đầy đủ thời gian học đều được cấp chứng nhận tham gia khóa họ

 

Bấm vào đây để tìm kiếm các khóa đào tạo phù hợp hơn!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.