QUY TRÌNH THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN-M01

Quy trình thông tin dạng văn bản mẫu làm cơ sở cho việc thiết lập chuẩn mực về kiểm soát thông tin dạng văn bản, lưu ý, Thông tin dạng văn bản có thể bao gồm Video, Audio, bảng phim, điện tử,… có thể làm bằng chứng cho việc trao đổi thông tin thí đó là thông tin dạng văn bản, hãy tham khảo và thiết lập phù hợp cho tổ chức của mình.


Trả lời