Quy trình hành động giải quyết rủi ro và cơ hội iso 9001:2015-giới thiệu

Quy trình hành động giải quyết rủi ro và cơ hội: Mặc dầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ban hành sớm nhất trong các tiêu chuẩn quản lý như: ISO 14001, OHSAS,…..Tiêu chuẩn ISO được ban hành đầu tiên vào năm 1985. Tuy nhiên đến phiên bản 2015 thì tiêu chuẩn này mới tích hợp…

Read More