Quy trình kiểm soát văn bản theo yêu cầu

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT VĂN BẢN

Quy trình kiểm soát văn bản này là quy trình mẫu làm cơ sở cho việc thiết lập chuẩn mực về kiểm soát thông tin dạng văn bản được yêu cầu trong các tiêu chuẩn quản lý (Lưu ý: gần như 100% các tiêu chuẩn quản lý của ISO thì đều thuộc điều khoản 7.5/ISO….), Thông tin dạng văn bản có thể bao gồm Video, Audio, bảng phim, điện tử,… có thể làm bằng chứng cho việc trao đổi thông tin thí đó là thông tin dạng văn bản, hãy tham khảo và thiết lập phù hợp cho tổ chức của mình.

Thho6ng tin dạng văn bản là thông tin mà tổ chức cần kiểm soát nhằm đạt được các kết quả như hoạch định đã đề ra, việc kiểm soát này tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của tổ chức, như Quy mô, Dự án, Sản xuất, và các yêu cầu của khách hàng.

Hiện nay các yêu cầu điều khoản 7.5/ISO… không yêu cầu hay bắt buộc tổ chức phải viết một quy trình kiểm soát tài liệu hoặc kiểm soát hồ sơ như những phiên bản trước đây, tuy nhiên nếu Tổ chức không ban hành quy định thì chắc chắn mọi hoạt động kiểm soát tài liệu/hồ sơ trong doanh nghiệp sẽ không đáp ứng với yêu cầu tiêu chuẩn quản lý mà mình đang áp dụng và duy trì.

Chúng tôi liệt kế bài mẫu file PDF với tên gọi “THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN” thuật ngữ này là mới so với các thuật ngữ quen dùng trước đây như “tài liệu”, ” hồ sơ”. Các thuật ngữ này hoàn toàn tương thích nhau không có sự khác biệt nào trong thực tế. các bạn vui lòng tham khảo và viết cho doanh nghiệp mình một tài liệu phù hợp và hiệu quả nhất mà minh mong muốn.

Tìm hiểu thêm tiêu chuẩn ISO


adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!