QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

 

Khi thiết lập quy trình liên quan đến thông tin dạng văn bản theo tiêu chuẩn mới, Chúng ta cần phải tìm hiểu đầy đủ các thuật ngữ và định nghĩa liên quan. Việc sử dụng thuật ngữ ” TÀI LIỆU” hay thuật ngữ ” HỒ SƠ” như các phiên bản trước đều không ảnh hưởng đến yêu cầu của phiên bản mới này, tức không vi phạm yêu cầu của phiên bản ISO 9001:2015 mặc dầu phiên bản mới này đã sử dụng thuật ngữ ” thông tin dạng văn bản để thay thế.

Như vậy nếu các tổ chức đã thiết lập quy trình kiểm soát tài liệu và quy trình kiểm soát hồ sơ của phiên bản trước. Nếu vẫn tiếp tục duy trì áp dụng trong hệ thống quản lý mới thì vẫn không ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng yêu cầu.

Lời khuyên: Nên tích hợp quy trình kiểm soát hồ sơ và kiểm soát tài liệu trước đây thành quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản.

Theo yêu cầu tiêu chuẩn điều khoản 7.5 của ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hoàn toàn khác so với các phiên bản trước, cụ thể:

  • Không bắt buộc phải thiết lập quy trinh kiểm soát thông tin dạng văn bản.
  • Thuật ngữ thông tin dạng văn bản không được kết hợp của thủ tục/quy trình ( procedure) và hồ sơ ( record).
  • Các yêu cầu trong điều khoản logic hơn.
  • ………………………………..

Lưu ý:  Về nội dung cốt lõi trong việc thiết lập thông tin dạng văn bản trong hệ thống quản lý:

” Bất kỳ hệ thống quản lý nào cũng cần phải có thông tin dạng văn bản để hỗ trợ nhằm đạt được “HIỆU LỰC” đã đề ra. Như vậy việc thiết lập thông tin dạng văn bản để hỗ trợ đạt được hiệu lực của hệ thống quản lý chứ đừng “THIẾT LẬP MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN PHỨC TẠP”.

 

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN: BẢN MẪU TẠI ĐÂY

 

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ PHIÊN BẢN CŨ

Nếu có mật khẩu hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Leave a Comment