QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP


Mẫu-Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung cấp

Mẫu-Kế hoạch đánh giá nhà cung cấp

Mẫu-Báo cáo đánh giá nhà cung cấp

Mẫu-Danh sách nhà cung cấp chính thức

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.