TRẮC NGHIỆM ISO-CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

Trắc nghiệm ISO-các tiêu chuẩn quản lý-Chúng tôi đã, đang và sẽ thiết kế nhiều bài tập trắc nghiệm với các loại hình bài tập khác nhau nhằm mục đích xác định lại mức độ thấu hiểu yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý cũng như kiến thức quản lý trong xu thế hội nhập, Các loại hình trắc nghiệm như:

  • Trắc nghiệm ISO quản lý Chọn câu đúng nhất ( Nhằm giúp học viên hiểu rõ các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến hoạt động hệ thống quản lý, như: Chất lượng, Môi trường, An toàn sức khỏe, An toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội,…)

  • Trắc nghiệm ISO-các tiêu chuẩn quản lý xác định câu đúng/Sai ( Nhằm giúp học viên nâng cao tri thức, sự thấu hiểu các yêu cầu của từng tiêu chuẩn mà mình đã nghiên cứu, ví dụ: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, IATS 16949,…)

  • Trắc nghiệm ISO-các tiêu chuẩn quản lý xác định điều khoản tương ứng(Nhằm giúp học viên xác định rõ và hình thành tư duy trong các hoạt động, công việc của mình đối liên quan đến các yêu cầu của tiêu chuẩn, Ví dụ: Khi nói đến năng lực nhân sự thì thuộc yêu cầu điều khoản nào của tiêu chuẩn ISO, Khi nói đến Kiểm tra chất lượng sản phẩm thì liên quan đến yêu cầu nào của tiêu chuẩn ISO, Khi nói đến IT (Công nghệ thông tin) thì thuộc điều khoản nào của tiêu chuẩn ISO,…))

Nếu có yêu cầu, Hãy click vào đây để làm bài trắc nghiệm