LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH ĐỘNG-THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA ISO 9000:2015.

Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến hành động rất quan trọng trong các tiêu chuẩn quản lý, do đó trong các thuật ngữ liên quan, chúng ta cần tìm hiểu chính xác các thuật ngữ liên quan đến hành động sau:

3.12.1 Hành động phòng ngừa.

Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp (3.6.9) tiềm ẩn hoặc các tình huống không mong muốn tiềm ẩn khác.

CHÚ THÍCH 1: Có thể có nhiều nguyên nhân đối với một sự không phù hợp tiềm ẩn.

CHÚ THÍCH 2: Hành động phòng ngừa nhằm ngăn ngừa việc xảy ra trong khi hành động khắc phục (3.12.2) được thực hiện nhằm ngăn ngừa việc tái diễn.

3.12.2 Hành động khắc phục.

Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp (3.6.9) nhằm ngăn ngừa việc tái diễn.

CHÚ THÍCH 1: Có thể có nhiều nguyên nhân đối với một sự không phù hợp.

CHÚ THÍCH 2: Hành động khắc phục nhằm ngăn ngừa việc tái diễn trong khi hành động phòng ngừa (3.12.1) được thực hiện nhằm ngăn ngừa việc xảy ra.

3.12.3 Khắc phục.

Hành động nhằm loại bỏ sự không phù hợp (3.6.9) được phát hiện.

CHÚ THÍCH 1: Việc khắc phục có thể được thực hiện trước, đồng thời hoặc sau hành động khắc phục (3.12.2).

CHÚ THÍCH 2: Việc khắc phục có thể là, ví dụ như làm lại (3.12.8) hoặc hạ cấp (3.12.4).

3.12.4 Hạ cấp.

Thay đổi cấp (3.6.3) của sản phẩm (3.7.6) hoặc dịch vụ (3.7.7) không phù hợp (3.6.9) để làm cho nó phù hợp với các yêu cầu (3.6.4) khác với yêu cầu ban đầu.

3.12.5 Nhân nhượng.

Việc cho phép sử dụng hoặc thông qua (3.12.7) sản phẩm (3.7.6) hay dịch vụ (3.7.7) không phù hợp với các yêu cầu (3.6.4) quy định.

CHÚ THÍCH 1: Nhân nhượng thường giới hạn ở giai đoạn giao sản phẩm và dịch vụ có các đặc tính (3.10.1) không phù hợp (3.6.9) nằm trong giới hạn quy định và thường cho một lượng giới hạn sản phẩm và dịch vụ hoặc trong khoảng thời gian và đối với việc sử dụng cụ thể.

3.12.6 Sai lệch cho phép.

Việc cho phép sai lệch khỏi các yêu cầu (3.6.4) quy định ban đầu của sản phẩm (3.7.6) hay dịch vụ (3.7.7) trước khi thực hiện.

CHÚ THÍCH 1: Sai lệch cho phép thường được đưa ra đối với một lượng giới hạn sản phẩm và dịch vụ hoặc khoảng thời gian và đối với việc sử dụng cụ thể.

3.12.7 Thông qua.

Sự cho phép chuyển sang giai đoạn tiếp theo của một quá trình (3.4.1) hoặc sang quá trình tiếp theo.

CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp phần mềm và tài liệu (3.8.5), từ “thông qua” thường được dùng để chỉ chính phiên bản phần mềm hoặc tài liệu.

3.12.8 Làm lại.

Hành động đối với sản phẩm (3.7.6) hay dịch vụ (3.7.7) không phù hợp (3.6.9) để làm cho nó phù hợp với các yêu cầu (3.6.4).

CHÚ THÍCH 1: Làm lại có thể làm ảnh hưởng hoặc thay đổi các phần của sản phẩm hoặc dịch vụ không phù hợp.

3.12.9 Sửa chữa

Hành động đối với sản phẩm (3.7.6) hay dịch vụ (3.7.7) không phù hợp (3.6.9) để làm cho nó có thể được chấp nhận đối với việc sử dụng dự kiến.

CHÚ THÍCH 1: Việc sửa chữa thành công một sản phẩm hay dịch vụ không phù hợp không nhất thiết là làm cho sản phẩm hay dịch vụ đó phù hợp với các yêu cầu (3.6.4). Cùng với việc sửa chữa có thể cần sự nhân nhượng (3.12.5).

Liên quan đến hành động-thuật ngữ iso 9000:2015

CHÚ THÍCH 2: Sửa chữa bao gồm cả hành động chỉnh sửa được thực hiện với sản phẩm hay dịch vụ trước đây là phù hợp để khôi phục để sử dụng, ví dụ như một phần của việc bảo trì.

CHÚ THÍCH 3: Sửa chữa có thể ảnh hưởng hoặc thay đổi các phần của sản phẩm hay dịch vụ không phù hợp.

3.12.10 Loại bỏ.

Hành động đối với sản phẩm (3.7.6) hay dịch vụ (3.7.7) không phù hợp (3.6.9) để loại bỏ nó khỏi việc sử dụng dự kiến ban đầu.

VÍ DỤ: Tái chế, hủy bỏ.

CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp dịch vụ không phù hợp, việc sử dụng được loại bỏ bằng cách chấm dứt dịch vụ.

Liên quan đến hành động-thuật ngữ iso 9000:2015

THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC BIỂU DIỄN DƯỚI DẠNG SƠ ĐỒ

[gdwpm id=”1VvoGAYbsoUevSlYsJURXhBtzDS4nzM78″ w=”800″ h=”700″]

Liên quan đến hành động-thuật ngữ iso 9000:2015

 

Trả lời

Chúng tôi có kinh nghiệm trên 20 năm về lĩnh vực đào tạo, tư vấn quản lý ISO, Kỹ năng công việc. Quý khách hàng sẽ được tư vấn tốt nhất.

Hãy đăng ký ngay!
error: Content is protected !!