liên quan khách hàng-3.9

Liên quan khách hàng-Thuật ngữ-3.8 Đây là thuật ngữ liên quan khách hàng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9000:2015 nhằm thống nhất chung “Khách hàng”  khi áp dụng các tiêu chuẩn quản lý như ISO 9001, ISO 22000, ISO 15378,… Thuật ngữ liên quan khách hàng theo ISO 9000:2015 3.9.1 Thông tin phản hồi…

Read More

Liên quan kết quả-3-7

LIÊN QUAN KẾT QUẢ ( Theo 3.7/ISO 9000:2015) Để làm rõ thuật ngữ liên quan kết quả được nêu trong iso 9000:2015, Chúng ta cần tham khảo đầy đủ thuật ngữ liên quan kết quả được nêu trong trang này!-Cụ thể: 3.7.1 Mục tiêu. Kết quả cần đạt được CHÚ THÍCH 1: Mục tiêu có…

Read More