THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN HOẶC CON NGƯỜI-3.1

3.1.1-Lãnh đạo cao nhất.

Người hoặc nhóm người định hướng và kiểm soát tổ chức (3.2.1) ở cấp cao nhất.

CHÚ THÍCH 1: Lãnh đạo cao nhất có quyền ủy quyền và cung cấp nguồn lực trong phạm vi tổ chức.

CHÚ THÍCH 2: Nếu phạm vi của hệ thống quản lý (3.5.3) chỉ bao gồm một phần của tổ chức, thì lãnh đạo cao nhất chỉ những người định hướng và kiểm soát phần đó của tổ chức.

CHÚ THÍCH 3: Thuật ngữ này là một trong những thuật ngữ chung và định nghĩa cốt lõi đối với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO được nêu trong Phụ lục SL của Tài liệu bổ sung hợp nhất, Phần 1, Chỉ thị của ISO/IEC.

3.1.2-Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng.

Người hỗ trợ tổ chức (3.2.1) trong việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng (3.4.3), thông qua việc đưa ra chỉ dẫn hoặc thông tin (3.8.2).

CHÚ THÍCH 1: Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng cũng có thể hỗ trợ trong việc thực hiện các phần của hệ thống quản lý chất lượng (3.5.4).

CHÚ THÍCH 2: ISO 10019:2011 đưa ra hướng dẫn về cách thức phân biệt tư vấn hệ thống quản lý chất lượng có năng lực với không có năng lực.

3.1.3-Sự tham dự.

Tham dự vào một hoạt động, sự kiện hoặc tình huống.

3.1.4-Sự tham gia.

Sự tham dự (3.1.3) vào và đóng góp cho các hoạt động để đạt được các mục tiêu (3.7.1) được chia sẻ.

3.1.5-Bộ phận có thẩm quyền đối với cấu hình/Ban kiểm soát cấu hình.

người hoặc nhóm người có các trách nhiệm và quyền hạn được phân công để ra quyết định về cấu hình (3.10.6).

CHÚ THÍCH 1: Các bên quan tâm (3.2.3) liên quan trong và ngoài tổ chức (3.2.1) cần có đại diện trong bộ phận có thẩm quyền đối với cấu hình.

3.1.6-Người giải quyết tranh chấp.

< SỰ thỏa mãn khách hàng> Cá nhân được nhà cung cấp DRP (3.2.7) chỉ định để hỗ trợ các bên trong việc giải quyết tranh chấp (3.9.6).

VÍ DỤ: Nhân viên, tình nguyện viên, nhân sự theo hợp đồng (3.4.7).

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIÊM ĐƯỢC BIỂU DIỄN DƯỚI DẠNG SƠ ĐỒ

 

Leave a Comment