Danh mục tiêu chuẩn ISO

DANH MỤC TIÊU CHUẨN ISO VÀ TIÊU CHUẨN KHÁC Các tiêu chuẩn này nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu, và tìm kiếm tri thức, không có mục đích thương mại. Lưu ý: Vì yếu tố ” Bản quyền” khách tham quan chỉ được xem một phần của tiêu chuẩn, Trong khi đó Học viên…

Read More

Liên quan đến đánh giá-3.13

Liên quan đến đánh giá-thuật ngữ và định nghĩa 3.13/ISO 9000:2015 3.13.1 Đánh giá. Quá trình (3.4.1) có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu được bằng chứng khách quan (3.8.3) và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn…

Read More

liên quan đến đặc tính-3.10

LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC TÍNH ( THUẬT NGỮ 3.10/ISO 9000:2015) Nhằm hiểu rõ hơn về khái niện liên quan đến đặc tính vui lòng tìm hiểu các thuật ngữ và định nghĩa theo iso 9000:2015 về khái niệm liên quan đến đặc tính của đối tượng! 3.10.1 Đặc tính. Đặc trưng để phân biệt. CHÚ…

Read More

liên quan khách hàng-3.9

Liên quan khách hàng-Thuật ngữ-3.8 Đây là thuật ngữ liên quan khách hàng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9000:2015 nhằm thống nhất chung “Khách hàng”  khi áp dụng các tiêu chuẩn quản lý như ISO 9001, ISO 22000, ISO 15378,… Thuật ngữ liên quan khách hàng theo ISO 9000:2015 3.9.1 Thông tin phản hồi…

Read More

Liên quan kết quả-3-7

LIÊN QUAN KẾT QUẢ ( Theo 3.7/ISO 9000:2015) Để làm rõ thuật ngữ liên quan kết quả được nêu trong iso 9000:2015, Chúng ta cần tham khảo đầy đủ thuật ngữ liên quan kết quả được nêu trong trang này!-Cụ thể: 3.7.1 Mục tiêu. Kết quả cần đạt được CHÚ THÍCH 1: Mục tiêu có…

Read More