LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC TÍNH ( THUẬT NGỮ 3.10/ISO 9000:2015)

Nhằm hiểu rõ hơn về khái niện liên quan đến đặc tính vui lòng tìm hiểu các thuật ngữ và định nghĩa theo iso 9000:2015 về khái niệm liên quan đến đặc tính của đối tượng!

3.10.1 Đặc tính.

Đặc trưng để phân biệt.

CHÚ THÍCH 1: Đặc tính có thể là vốn có hoặc được gán thêm.

CHÚ THÍCH 2: Đặc tính có thể định tính hoặc định lượng.

CHÚ THÍCH 3: Có nhiều loại đặc tính khác nhau như:

  • a) vật lý (ví dụ đặc tính cơ, điện, hóa hoặc sinh);
  • b) cảm quan (ví dụ liên quan đến khứu giác, xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác);
  • c) hành vi (ví dụ nhã nhặn, trung thực, tin cậy);
  • d) thời gian (ví dụ đúng lúc, tin cậy, sẵn có, liên tục);
  • e) Egonomic (ví dụ đặc tính sinh lý hoặc liên quan đến an toàn của con người);
  • f) chức năng (ví dụ tốc độ tối đa của máy bay).

3.10.2 Đặc tính chất lượng.

Đặc tính (3.10.1) vốn có của một đối tượng (3.6.1) liên quan đến một yêu cầu (3.6.4).

CHÚ THÍCH 1: Vốn có nghĩa là tồn tại trong một đối tượng, đặc biệt là một đặc tính cố định.

CHÚ THÍCH 2: Đặc tính được gán cho một đối tượng (ví dụ giá của một đối tượng) thì không phải là đặc tính chất lượng của đối tượng đó.

3.10.3 Yếu tố con người.

Đặc tính (3.10.1) của một người có ảnh hưởng tới đối tượng (3.6.1) đang được xem xét.

CHÚ THÍCH 1: Đặc tính có thể là thể chất, nhận thức hoặc xã hội.

CHÚ THÍCH 2: Yếu tố con người có thể có ảnh hưởng đáng kể tới hệ thống quản lý (3.5.3).

3.10.4 Năng lực.

Khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng để đạt được kết quả dự kiến.

CHÚ THÍCH 1: Năng lực được chứng tỏ đôi khi được coi là trình độ chuyên môn.

CHÚ THÍCH 2: Thuật ngữ này là một trong những thuật ngữ chung và định nghĩa cốt lõi đối với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO được nêu trong Phụ lục SL của Tài liệu bổ sung hợp nhất, Phần 1, Chỉ thị của ISO/IEC. Định nghĩa gốc được sửa đổi bằng việc bổ sung chú thích 1,

3.10.5 Đặc tính đo lường.

Đặc tính (3.10.1) có thể ảnh hưởng đến kết quả đo lường (3.11.4).

CHÚ THÍCH 1: Thiết bị đo (3.11.6) thường có một số đặc tính đo lường.

CHÚ THÍCH 2: Đặc tính đo lường có thể là đối tượng của hiệu chuẩn.

3.10.6 Cấu hình.

Các đặc tính (3.10.1) vật lý và đặc tính chức năng tương tác lẫn nhau của một sản phẩm (3.7.6) hoặc dịch vụ (3.7.7) được xác định trong thông tin về cấu hình sản phẩm (3.6.8).

3.10.7 Chuẩn cấu hình.

Thông tin về cấu hình sản phẩm (3.6.8) đã được phê duyệt, quy định các đặc tính (3.10.1) của sản phẩm (3.7.6) hoặc dịch vụ (3.7.7) tại một thời điểm, dùng làm tham chiếu cho các hoạt động trong suốt vòng đời của sản phẩm hoặc dịch vụ.

THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC TÍNH ĐƯỢC BIỂU DIỄN DƯỚI DẠNG SƠ ĐỒ

Thuật ngữ liên quan đến đặc tính theo ISO 9000:2015

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.