LIÊN QUAN ĐẾN XÁC ĐỊNH ( THUẬT NGỮ THEO ISO 9000:2015).

Nhằm làm rõ thuật ngữ liên quan đến xác định trong các yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý của tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa, chúng ta cùng tìm hiểu rõ các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến xác định sau:

3.11.1Xác định.

Hoạt động để phát hiện một hay nhiều đặc tính (3.10.1) và các giá trị của đặc tính.

3.11.2 Xem xét.

Xác định (3.11.1) sự phù hợp, đầy đủ hoặc hiệu lực (3.7.11) của một đối tượng (3.6.1) nhằm đạt được các mục tiêu (3.7.1) đã thiết lập.

VÍ DỤ: Xem xét của lãnh đạo, xem xét thiết kế và phát triển (3.4.8), xem xét các yêu cầu (3.6.4) của khách hàng (3.2.4), xem xét hành động khắc phục (3.12.2) và xem xét đồng đẳng.

CHÚ THÍCH 1: Xem xét cũng có thể bao gồm cả việc xác định hiệu quả (3.7.10).

3.11.3 Theo dõi.

Xác định (3.11.1) tình trạng của hệ thống (3.5.1), quá trình (3.4.1), sản phẩm (3.7.6), dịch vụ (3.7.7) hay hoạt động.

CHÚ THÍCH 1: Để xác định tình trạng có thể cần kiểm tra, giám sát hay quan trắc chặt chẽ.

CHÚ THÍCH 2: Theo dõi thường là việc xác định tình trạng của một đối tượng (3.6.1), được thực hiện ở những giai đoạn khác nhau hay thời điểm khác nhau.

CHÚ THÍCH 3: Thuật ngữ này là một trong những thuật ngữ chung và định nghĩa cốt lõi đối với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO được nêu trong Phụ lục SL của Tài liệu bổ sung hợp nhất, Phần 1, Chỉ thị của ISO/IEC. Định nghĩa gốc và chú thích 1 được sửa đổi, chú thích 2 được bổ sung.

3.11.4 Đo lường.

Quá trình (3.4.1) xác định một giá trị.

CHÚ THÍCH 1: Theo TCVN 8244-2:2010, giá trị được xác định thường là giá trị của một đại lượng.

CHÚ THÍCH 2: Thuật ngữ này là một trong những thuật ngữ chung và định nghĩa cốt lõi đối với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO được nêu trong Phụ lục SL của Tài liệu bổ sung hợp nhất, Phần 1, Chỉ thị của ISO/IEC. Định nghĩa gốc được sửa đổi bằng việc bổ sung chú thích 1.

3.11.5 Quá trình đo.

Tập hợp các thao tác để xác định giá trị của một đại lượng.

3.11.6 Thiết bị đo.

Phương tiện đo, phần mềm, chuẩn đo lường, mẫu chuẩn hoặc các thiết bị phụ hay tổ hợp các yếu tố trên, cần thiết để thực hiện quá trình đo (3.11.5).

3.11.7 Kiểm tra.

Xác định (3.11.1) sự phù hợp (3.6.11) với các yêu cầu (3.6.4) xác định.

CHÚ THÍCH 1: Nếu kết quả kiểm tra chỉ ra sự phù hợp, thì nó có thể được sử dụng cho mục đích kiểm tra xác nhận (3.8.12).

CHÚ THÍCH 2: Kết quả kiểm tra có thể chỉ ra sự phù hợp hoặc sự không phù hợp (3.6.9) hay mức độ phù hợp.

3.11.8 Thử nghiệm.

Xác định (3.11.1) theo các yêu cầu (3.6.4) đối với việc sử dụng hay ứng dụng dự kiến cụ thể.

CHÚ THÍCH 1: Nếu kết quả của thử nghiệm chỉ ra sự phù hợp (3.6.11), thì nó có thể được sử dụng cho mục đích xác nhận giá trị sử dụng (3.8.13).

3.11.9 Xem xét đánh giá tiến độ.

( Quản lý dự án)Việc đánh giá tiến độ được thực hiện trên các kết quả đạt được mục tiêu (3.7.1) của dự án (3.4.2)

CHÚ THÍCH 1: Đánh giá này cần được thực hiện ở những thời điểm thích hợp trong vòng đời của dự án với toàn bộ các quá trình (3.4.1) của dự án trên cơ sở các chuẩn mực đối với quá trình và sản phẩm (3.7.6) hay dịch vụ (3.7.7) của dự án.

CHÚ THÍCH 2: Kết quả đánh giá tiến độ có thể dẫn đến việc soát xét kế hoạch quản lý dự án (3.8.11).

THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN XÁC ĐỊNH ĐƯỢC BIỂU DIỄN DƯỚI DẠNG SƠ ĐỒ

Thuật ngữ liên quan đến xác định ISO 9000:2015

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.