Trắc nghiệm ISO 14001:2015

Khi nói đến khía cạnh môi trường trong các doanh nghiệp, Mọi người đều liên tưởng đến:

  • Môi trường làm việc ( công bằng, tốt, căng thẳng,….)
  • Môi trường đảm bảo chất lượng sản phẩm tạo ra ( thường là thực phẩm, Mỹ phẩm hoặc dược phẩm)
  • Môi trường phát thải từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Chúng tôi chỉ cập nhận nội dung trắc nghiệp ISO 14001;2015 trong nội dung này nhằm giúp các học viên nhân thức các yêu cầu phải kiểm soát môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là hệ thống quản lý môi trường phát thải từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ từ tổ. Tiêu chuẩn mà chúng tôi thiết kế bài Trắc nghiệm ISO 14001:2015 này được thế giới thừa nhận và công nhận, Hiện nay một số ngành nghề sản xuất được các bộ ngành bắt buộc áp dụng ISO 14001:2015 và hầu hết là khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng.

Bài tập trắc nghiệm ISO 14001:2015 nêu ra các câu hỏi về nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn. Mục đích là đảm bảo các học viên nắm rõ cốt lõi của yêu cầu tiêu chuẩn để tìm kiếm giải pháp phù hợp trong việc đáp ứng các yêu cầu tại Tổ chức mình.

Trong quá trình thực hiện trắc nghiệm ISO 14001:2015 học viên nên có cuối tiêu chuẩn hoặc thông tin tiêu chuẩn ISO 14001:2015 ngay bên cạnh để tham khảo.

Kết thúc bài trắc nghiệm ISO 14001:2015 sẽ có các đáp án đúng sai và kèm các giải thích kết quả.

 

ĐÂY LÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ISO 14001:2015

Đang cập nhật

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.