Tự học ISO qua Video chi tiết-Kèm bài tập!

Giới thiệu:

Bộ video này được sản xuất theo từng điều khoản dựa trên nội dung yêu cầu của từng tiêu chuẩn ISO. Thời lượng cho 1 Video từ 18-30 phút/ Sau mỗi điều khoản cấp 01 sẽ có bài tập trắc nghiệm, nhằm ôn lại kiến thức đã học!

Các Video sẵn có về chủ đề “nhận thức và đánh giá viên nội bộ”, cụ thể:

 1. ISO 9001:2015
 2. ISO 14001:2015
 3. ISO 45001:2015
 4. ISO 22000:2015
 5. Tích hợp ISO 14001:2015 và ISO 45001:2015
 6. QA/QC căn bản (Hiểu để phát triển kiến thức trong lĩnh vực QA/QC theo nhu cầu Doanh nghiệp).

  MỤC ĐÍCH BỘ VIDEO NÀY!

1- Hoàn toàn phù hợp với A/C nghiên cứu trước khi đăng ký các khóa học đánh giá viên nội bộ-Nếu chọn bộ video nhận thức.

2- Tự học, tìm hiểu để nâng cao nghiệp vụ đánh giá viên nội bộ trong Doanh nghiệp ( Nếu chọn bộ ISO đánh giá viên nội bộ).

3- Phù hợp với “cam kết của Lãnh đạo” về việc phổ cập ISO đến toàn thể Cán bộ, Công nhân viên.

4- Nâng cao năng lực quản lý trong doanh nghiệp đã, đang và sẽ áp dụng theo ISO thông qua:

 • Ai cũng phải hiểu ISO
 • Thống nhất quan điểm chung về ISO và các thuật ngữ thường dùng trong quá trình áp dụng
 • Giảm tối đa thời gian, chi phí phải tổ chức các khóa học.
 • Có bài tập để làm căn cứ đánh giá năng lực về hiểu biết ISO sau thời gian tự học, tự tìm hiểu!

Cuối cùng: “TẦM HIỂU BIẾT CỦA BẠN ĐẾN ĐÂU THÌ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CŨNG ĐI THEO SỰ HIỂU BIẾT ĐÓ”

error: Content is protected !!