Theo nhận định của chúng tôi, phụ lục SL của ISO hay “annex SL” được thiết lập và ban hành là vì một lý do duy nhất đó là ” TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ”

Thực tế có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia trên thế giới về việc tích hợp hệ thống quản lý trong tổ chức, có cả những đề tài tiến sĩ nếu về việc tích hợp hệ thống quản lý, Tuy nhiên trong thực tế thì việc xây dựng một hệ thống tích hợp là không thể, bởi vì có nhiều lý do khác nhau, ví dụ: Năng lực, ngành nghề, quy mô, loại hình. Trên tinh thần tích hợp tiêu chuẩn quản lý, Tổ chức ISO đã ban hành Khung tiêu chuẩn quản lý, hay còn gọi là cầu trúc cấp cao, đó là “ANNEX SL” Tất cả các tiêu chuẩn được ban hành sau năm 2015 để dựa trên nền tảng của Annex SL này, mục đích để doanh nghiệp tích hợp theo sự phù hợp của từng tổ chức.

Tích hợp hệ thống quản lý là điều đương nhiên của tổ chức, vì đó là điều kiện cần, tuy nhiên xét về năng lực, yếu tố tác độ khác,….thì nhu cầu tích hợp hệ thống quản lý phải trải qua từng giai đoạn cụ thể, ví dụ: Năm 01 tổ chức áp dụng QMS, năm 02 áp dụng thêm EMS, năm 03 áp dụng thêm eEMS, rồi năm 04 áo dụng OHS, và tiếp tục, Vấy các hệ thống quản lý đều được thiết kế theo phụ lục SL chắc hẳn việc tích hợp của các tổ chức trong hoạt động quản lý là hiệu quả, dễ dàng.

Hai tiêu chuẩn ban hành đầu tiên phù hợp với Annex SL đó là tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Cho đến bây giờ các tiêu chuẩn liên quan khác đã và đang điều chỉnh để nâng cấp phiên bản, Ví dụ: ISO 15378:2015 được điều chỉnh theo cấu trúc Annex SL là tiêu chuẩn ISO 15378:2017, Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đã cập nhật thành ISO 22000:2018,…

Trả lời