DANH MỤC TIÊU CHUẨN ISO VÀ TIÊU CHUẨN KHÁC

Các tiêu chuẩn này nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu, và tìm kiếm tri thức, không có mục đích thương mại.

Lưu ý: Vì yếu tố ” Bản quyền” khách tham quan chỉ được xem một phần của tiêu chuẩn, Trong khi đó Học viên sẽ được xem xét đầy đủ các tiêu chuẩn, kể cả tiêu chuẩn có ngôn ngữ Englis và Vietnamese.


[table id=23 /]

Trả lời