Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội iso

Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội ISO là quy trình mang tính tổng quát, việc thiết lập quy trình này để phù hơp với yêu cầu thực tế đòi hỏi người thiết lập phải có sự nghiên cứu nghiêm túc.

Mặc dầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ban hành sớm nhất trong các tiêu chuẩn quản lý như: ISO 14001, OHSAS,…..Tiêu chuẩn ISO được ban hành đầu tiên vào năm . Tuy nhiên đến phiên bản 2015 thì tiêu chuẩn này mới tích hợp yêu cầu rủi ro nêu trong một điều khoản riêng biệt, đó là điều khoản 6.1/ISO 9001:2015.

Yêu cầu của tiêu chuẩn.

6.1- Hành động cho việc giải quyết rủi ro và cơ hội.

6.1.1 Xác định rủi ro và cơ hội cần giải quyết

Yêu cầu đơn vị áp dụng tiêu chuẩn phải xác định rủi ro từ yêu cầu bối cảnh tổ chức.

6.1.2 Hành động giải quyết rủi ro.

Đưa ra hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội cần giải quyết được xác định tại 6.1.1


Khi nói về việc xác định rủi ro và cơ hội cho QMS là một quá trình rất phức tạp. Các tổ chức xây dựng tiêu các chuẩn mực để xác định rủi ro là rất rộng và có thể sai lệch hợp trùng lắp với các tiêu chuẩn quản lý khác- Ví dụ quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý môi trường, quản lý an sinh xã hội,…

Do đó việc thiết lập quy trình hành động giải quyết rủi ro và cơ hội là không hiệu quả. Tùy thuộc vào từng quá trình, các tổ chức nên nhận định phương pháp chung nhất, hiệu quả nhất, phù hợp với thực tế cho việc thiết lập quy trình hành động giải quyết.

Lưu ý: Yêu cầu 6.1/ISO 9001:2015 Không bắt buộc Tổ chức phải thiết lập quy trình hành động giải quyết rủi ro và cơ hội ISO 9001:2915. hoặc các thông tin dạng văn bản liên quan đến yêu cầu này!

Tham khảo tài liệu mẫu liên quan!

Tài khoản mạng xã hội liên quan xem tại đây hoặc tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!