CCP và OPRP khác và giống nhau

CCP và OPRP khác và giống nhau như thế nào: Nhận diện CCP (Critical Control Point) và OPRP (Operation Prerequisite Programme) theo yêu cầu ISO 22000:2018.
Theo định nghĩa:
CCP là: Bước trong quá trình tại đó áp dụng các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa hoặc giảm mối nguy đáng kể về an toàn thực phẩm đến mức chấp nhận được và “xác định giới hạn tới hạn việc đo lường có thể dẫn đến áp dụng sự khắc phục”.

OPRP là: Biện pháp hoặc kết hợp các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa hoặc giảm mối nguy đáng kể về an toàn thực phẩm đến mức chấp nhận được và “được áp dụng khi tiêu chí hành động và việc đo lường hoặc quan sát cho thấy sự kiểm soát có hiệu lực đối với quá trình và hoặc sản phẩm”.

Tiêu chí hành động: Các quy định kỹ thuật có thể đo lường được hoặc quan sát được để giám sát OPRP.

Giới hạn tới hạn: Giá trị có thể đo lường được, phân biện giữa sự có thể và không thể chấp nhận được.
Lưu ý: PRP là gì thì mọi người tìm hiểu thêm nhé!

CCP và OPRP khác và giống nhau như thế nào


Như vậy:
CCP—> Giới hạn tới hạn.
OPRP—> Tiêu chí hành động.
============>
Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung yêu cầu ISO 22000:2018:
– Trong 8.5.2.3-Đánh giá mối nguy–>Chỉ yêu cầu nhận diện mối nguy đáng kể (Có lẻ cả CCP và OPRP).
– Trong 8.5.2.4-chọn và phân loại biện pháp kiểm soát (Đặc biệt là 8.5.2.4.1 “yêu cầu phân loại các lựa chọn biện pháp kiểm soát đã được nhận biết để quản lý theo OPRP hoặt tại các CCP
– Rõ hơn nữa là yêu cầu trong 8.5.4-kế hoạch kiểm soát mối nguy có yêu cầu: “Các mối nguy về an toàn thực phẩm được kiểm soát tại CCP hoặc bởi OPRP/Các giới hạn tới hạn tại CCP hoặc tiêu chí hoạt động đối với OPRP”
———>
Tới đây chúng ta thấy rõ hơn: Các giới hạn tới hạn là CCP và tiêu chí hành động là OPRP.
=======>

CCP và OPRP khác và giống nhau như thế nào
Vậy chắc có lẻ theo yêu cầu ISO 22000:2018
CCP là các mối nguy lý + Hóa + Sinh +…Chấp nhận hoặc không chấp nhận có trong sản phẩm (Có thể gọi là điểm kiểm soát …..)—Ví dụ dư lượng thước bảo vệ thực vật,….
OPRP là tiêu chí chấp nhận cho hoạt động sản xuất ( có thể gọi là điềm kiểm soát trong quá trình)—-Ví dụ: Trần nhà phải..?, Các vật liệu tiềp xúc với sản phẩm phải vệ sinh sạch…..?,….
==========>
Trên đây là quan điểm của chúng tôi, hy vọng các Anh/Chị có tâm chia sẻ để cùng hướng đến thành công?

Tài khoản mạng xã hội: facebook

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!