QA-QC-QM và QMS là gì trong quản lý doanh nghiệp

QA-QC-QM và QMS là gì trong quản lý doanh nghiệp, Tổ chức. Nó giống và khác cũng như tương tác với thuật ngữ ISO 9001:2015 như thế nào?


Theo định nghĩa của ISO 9000 và ISO 9001:

1- QM (Quality management)=Việc quản lý có liên quan đến chất lượng ( Quản lý chất lượng có thể bao gồm thiết lập chính sách chất lượng (Q.Policy), mục tiêu chất lượng (Q.Objective) và các quá trình (Process) để đạt được những mục tiêu chất lượng này thì QM phải thông qua hoạch định chất lượng (Q.Plan), đảm bảo chất lượng (Q.A), kiểm soát chất lượng (QC) và cải tiến chất lượng (Q.Improvement).

2- QA (Quality Assurance)= Một phần của quản lý chất lượng (QM) tập trung vào việc mang lại “LÒNG TIN” rằng các yêu cầu chất lượng “SẼ” được thực hiện.

3- QC (Quality Control)=Một phần của quản lý chất lượng (QM) tập trung vào việc “THỰC HIỆN-FULFILLING” các yêu cầu chất lượng..

4- QMS (Quality Management System)=”Quy định (Tức là có chuẩn mực cụ thể)” các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức:
– Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu của luật định và chế định hiện hành.
– Muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống, bao gồm cả các quá trình để cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành.


Nhận định về QA-QC-QM và QMS:

Như vậy QA là quá trình thiết kế các chuẩn mực để đáp ứng quá trình vận hành để đảm bảo đầu ra có thể tin tưởng đạt được chất lượng. QC là chứng minh các đặc tình liên quan đến chất lượng của đối tượng đã được thực hiện. Ví dụ: một quá trình sản xuất được thiết kế từ đầu vào +trong quá trình+Đầu ra (chưa sản xuất) được khách hàng đánh giá cao thì đó là QA–.nhưng việc thực hiện theo quá trình thiết kế đó hay không là QC—>OK
Và QA+QC cũng là một phần của QM vì công việc QA hay công việc QC cũng góp phần vào việc quản lý chất lượng—>OK
Còn QMS là gì? QMS là một hệ thống và được thiết lập thành tiêu chuẩn gồm các yêu cầu–> Nếu tổ chức đáp ứng đúng như vậy thì đã bao hàm QM (QP+QA+QC+QI).


Còn theo ISO 9001 thì như thế nào:

– Như vậy ISO 9001 là chuẩn mực chung và đáp ứng các thuật ngữ của Chất lượng nêu trên—>ok.
ví dụ: Công ty A đã áp dụng thành công ISO 9001 có nghĩa đã cung cấp lòng tin cho khách hàng như mục 4 đề cập trên.
– Còn các công ty áp dụng ISO cho “CÓ” thì khách hàng sẽ đánh giá và giám sát thêm, hay yêu cầu của khách hàng đòi hỏi cao hơn,…và:


Nhớ lưu ý khi áp dụng ISO 9001 cần bổ sung thêm một số ý sau:

“Chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng là quyết định “CHIẾN LƯỢC” đối với tổ chức, việc này có thể giúp cải tiến toàn bộ kết quả hoạt động của tổ chức và đưa ra “CƠ SỞ/NỀN TẢNG” hợp lý cho sự khởi đầu của phát triển “BỀN VỮNG”.

(Vậy Trưởng phòng đảm bảo chất lượng và chức danh “chuyên viên ISO” nên cơ cấu như thế nào nhỉ).
(Trong GMP-WHO cũng giải thích rõ các thuật ngữ trên nhưng về các nhiệm vụ cơ bản vẫn như ISO 9000)

Xem thêm các thông tin về cấp chứng nhận cho cá nhân liên quan đến lĩnh vực, chức danh trong tổ chức tại đây!

Tài khoản facebook xem tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!