Chuyển tới nội dung
Home » ตัวอย่าง รายงาน ผล การ อบรม: เส้นทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถภาพ

ตัวอย่าง รายงาน ผล การ อบรม: เส้นทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถภาพ

ตัวอย่างวิดีโอบันทึกการอบรมของไอทีจีเนียส
ผลการอบรมเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและวิเคราะห์ว่าผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นจากการอบรมหรือไม่ การสร้างรายงานผลการอบรมเป็นวิธีที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถปรับปรุงแผนการฝึกอบรมในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ

สิ่งที่สำคัญในการเขียนรายงานผลการอบรมคือการรวมข้อมูลที่ได้รับจากการอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นและแสดงในรูปแบบที่ชัดเจนและสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อ่านรายงานสามารถเข้าใจและนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของรายงานผลการอบรมมีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของการอบรมและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม รายงานผลการอบรมสามารถมีข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรืออาจรวมทั้งคู่ไปพร้อมๆกัน ดังนั้นเพื่อช่วยในการเขียนรายงานผลการอบรมที่เหมาะสมให้เรามาดูตัวอย่างของรายงานผลการอบรมต่างๆ ดังนี้

ตัวอย่างรายงานการอบรม pdf:
– ตัวอย่างนี้เป็นไฟล์ PDF ที่แสดงผลการประเมินความสำเร็จของการอบรมในหัวข้อที่ต่างๆ โดยมีกราฟและตัวชี้วัดต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้อยู่เห็นภาพรวมของผลการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน

แบบรายงานการอบรมครู:
– รายงานการอบรมสำหรับครูมีลักษณะเฉพาะที่คํานวณตามความรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนา เช่นการใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆ การบริหารจัดการห้องเรียน หรือการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

บันทึกรายงานผลการอบรมเทศบาล:
– บันทึกรายงานผลการอบรมของเทศบาลจะมีลักษณะที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริหารหรือกรรมการของเทศบาล โดยการเน้นที่ผลการทำงานหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมซึ่งมีอิทธิพลต่องานของหน่วยงาน

แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc:
– แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรมใช้สำหรับบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากการอบรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการอบรม ความเข้าใจในเนื้อหา และผลที่ได้รับจากการเรียนรู้

ตัวอย่างสรุปรายงานการอบรม:
– สรุปรายงานการอบรมมักจะเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลสำคัญด้านการอบรม อาจจะเป็นการซับซ้อนหรือกระชับตามความเหมาะสมของการใช้งาน

รายงานการอบรมพัฒนาครู doc:
– รายงานการอบรมที่เน้นการพัฒนาครูมีการรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติของครูที่ได้รับการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการสอนและการเรียนของนักเรียน

ตัวอย่างรายงานผลการอบรมอบต:
– รายงานผลการอบรมที่มีลักษณะเพิ่มเติมเช่นการเปรี้ยนแปลงการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะการทำงาน หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ผู้เรียน

แบบฟอร์มรายงานการอบรม:
– แบบฟอร์มรายงานการอบรมตนุ่มและสะดวกในการใช้ เพื่อนำข้อมูลที่สำคัญไปสู่การนำเสนอผลการเรียนรู้และผลงานการอบรมของบุคคลหรือหน่วยงาน

การเขียนรายงานผลการอบรมมีความสำคัญมากเนื่องจากผลการอบรมเป็นส่วนสำคัญในการประเมินความสำเร็จของการฝึกอบรม การเขียนรายงานที่ดีจะช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานปรับปรุงแผนการอบรมในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรายงานผลการอบรม:
1. แบบรายงานผลการอบรมมีลักษณะอย่างไรบ้าง?
– แบบรายงานผลการอบรมจะมีลักษณะต่างกันตามวัตถุประสงค์และลักษณะของการอบรม แต่ส่วนใหญ่จะรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณเข้าด้วยกัน
2. การเขียนรายงานผลการอบรมที่ดีควรมีสิ่งที่สำคัญอะไรบ้าง?
– การเขียนรายงานผลการอบรมควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและสรุปสรรก์
3. ทำไมการเขียนรายงานผลการอบรมถึงสำคัญ?
– การเขียนรายงานผลการอบรมเป็นวิธีที่ช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานปรับปรุงแผนการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ

ตัวอย่างวิดีโอบันทึกการอบรมของไอทีจีเนียส

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตัวอย่าง รายงาน ผล การ อบรม ตัวอย่างรายงานการอบรม pdf, แบบรายงานการอบรม ครู, บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล, แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc, ตัวอย่าง สรุป รายงานการอบรม, รายงานการอบรมพัฒนาครู doc, ตัวอย่างรายงานผลการอบรม อบต, แบบฟอร์มรายงานการอบรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่าง รายงาน ผล การ อบรม

ตัวอย่างวิดีโอบันทึกการอบรมของไอทีจีเนียส
ตัวอย่างวิดีโอบันทึกการอบรมของไอทีจีเนียส

หมวดหมู่: Top 14 ตัวอย่าง รายงาน ผล การ อบรม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: iso.edu.vn

ตัวอย่างรายงานการอบรม Pdf

การอบรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคคล เป็นทางเลือกที่ดีที่จะฝึกฝนความสามารถใหม่ ๆ หรือปรับปรุงความรู้เก่าให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น การเขียนรายงานการอบรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้เขียนได้ทำความเข้าใจการอบรมที่ได้รับอย่างลึกซึ้ง

ที่ไฟล์ pdf เช่น “ตัวอย่างรายงานการอบรม” สามารถช่วยในการสร้างเอกสารที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมนั้น ๆ โดยที่เนื้อหาของรายงานจะแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ที่สรุปผลการอบรม องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ การอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน รวมถึงผลการอบรมและฟีดแบ็คอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้อื่น ๆ

ตัวอย่างรายงานการอบรม pdf ช่วยในการสร้างเอกสารที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมนั้น ๆ โดยการคำนวณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปองค์ประกอบของการอบรม ทักษะที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน นำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมในรูปแบบที่ชัดเจนและเห็นภาพรวมของการอบรมได้อย่างชัดเจน

การเขียนรายงานการอบรม pdf ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผลการอบรมที่ได้รับอย่างถูกต้อง การเขียนรายงานการอบรมจะช่วยให้ผู้อื่นทราบถึงมูลค่าและประโชนซ์ของการอบรมนั้น ๆ อีกทั้งยังช่วยได้ในการปรับปรุงหรือเพิ่มพูนนโยบายการอบรมให้เห็นผลอย่างชัดเจน และตรวจสอบเพื่อมอมัติการอัปเดตหรือพัฒนาคุณภาพของการอบรมในอนาคต

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรายงานการอบรม pdf:

1. รายงานการอบรม pdf ที่ดีควรมีเนื้อหาอะไรบ้าง?
การรายงานการอบรม pdf ที่ดีควรมีข้อมูลที่กระชับและชัดเจนเกี่ยวกับผลการอบรม องค์ประกอบของการอบรม และวัตถุประสงค์ของการอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน และฟีดแบ็คที่มีค่าอื่น ๆ

2. สิ่งที่ควรคำนึงในการเรียงลำดับเนื้อหาในรายงานการอบรม pdf คืออะไร?
ควรเรียงลำดับเนื้อหาให้มีความเป็นระบบ จากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการอบรม ไปจนถึงผลการอบรมและฟีดแบ็คสำหรับผู้ใช้อื่น ๆ โดยมีหัวข้อที่ชัดเจนและสรุปต้องการไว้อย่างชัดเจน

3. การเขียนรายงานการอบรม pdf มีประโชน์ต่อผู้ใช้อย่างไร?
การเขียนรายงานการอบรม pdf จะช่วยให้ผู้ใช้อื่น ๆ เข้าใจการอบรมที่ได้รับอย่างลึกซึ้งและชัดเจน ช่วยในการปรับปรุงหรือพูนนโยบายการอบรมให้เห็นผลได้อย่างชัดเจน

ในสรุป การสร้างรายงานการอบรม pdf มีประโชน์อย่างมากในการเพิ่มความเข้าใจและความโปร่งใสเกี่ยวกับผลการอบรมที่ได้รับ และช่วยให้มีการปรับปรุงหรือพูนนโยบายการอบรมให้เห็นผลได้อย่างชัดเจน. ผ่านการเขียนรายงานการอบรม pdf ให้มีเนื้อหา จัดลำดับการนำเสนอข้อมูล และปรับปรุงการอัปเดตหรือพัฒนาของการอบรมต่อให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในอนาคต.

แบบรายงานการอบรม ครู

การอบรมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรทุกคน ไมกี้เวลาเพิ่มขึ้นสำหรับครูด้วยกัน การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการเรียนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นประการพิเศษที่จะมอบความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ให้ครูท่านได้ศึกษาด้วยกัน ในบทความนี้เราจะสนุกโภชแบบรายงานการอบรมสำหรับครู ที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการอบรมให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

มีสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนทำการอบรม
ก่อนที่จะทำแบบรายงานการอบรมสำหรับครู คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าการอบรมจริงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสมกับครูท่านหรือไม่ คุณควรพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการอบรม ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของครู และการพัฒนาทักษะที่ต้องการจากการอบรม คุณควรมัวแหละว่าแต่ละครูจำเป็นต้องได้รับการอบรมในเรื่องใดและมีวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการให้กับพวพาร์ทเลขข้อมูลสำคัญเหล่านี้ในรายงานของคุณจะช่วยให้การอบรมมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

การก๊ายการอบรมที่เหมาะสม
หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นแล้ว คุณต้องเลือกวิธีการอบรมที่เหมาะสมให้กับครูท่าน โดยได้ทำการอบรมในหลายรูปแบบ เช่น การจัดอบรมในรูปแบบการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ้งการอบรมแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) แบบเรียนออนไลน์ เป็นต้น คุณควรพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ความสามารถในการเรียน ลักษณะของการเรียน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม การเลือกวิธีการอบรมที่เหมาะสมสำหรับครูเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การอบรมมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการเตรียมแบบรายงานการอบรม
หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและเลือกวิธีการอบรมที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องเตรียมแบบรายงานการอบรมสำหรับครู โดยรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ คุณควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการอบรม ประเภทของการอบรม วิธีการในการอบรม และจำนวนครูที่จะไปอบรม การเตรียมแบบรายงานการอบรมอย่างถูกวิธีจะช่วยให้การอบรมมีผลประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. การอบรมสำหรับครูมีประโยชน์อย่างไร?
การอบรมสำหรับครูมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยพัฒนาทักษะการสอนและการเรียน ตระหนักถึงเทคนิคการสอนใหม่ ๆ และเพิ่มความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน

2. วิธีการเลือกการอบรมที่เหมาะสมสำหรับครูควรพิจารณาอะไรบ้าง?
ควรพิจารณาความสามารถในการเรียน ลักษณะของการเรียน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับครูท่าน

3. วิธีการเตรียมแบบรายงานการอบรมสำหรับครูอย่างไร?
ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น เลือกวิธีการอบรมที่เหมาะสม และเตรียมแบบรายงานการอบรมสำหรับครูด้วยข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์

บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล

บันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล

การอบรมเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับพนักงานของเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ การบันทึกรายงานผลการอบรม เป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อวัดผลการเรียนรู้ และกำหนดแผนการปรับปรุงในการสอนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการบันทึกรายงานผลการอบรมของเทศบาลและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้

วิธีการบันทึกรายงานผลการอบรม เทศบาล

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย: ขั้นแรกในการบันทึกรายงานผลการอบรมคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการให้ผลการเรียนรู้ โดยจะต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด และสามารถปรับปรุงให้ผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ออกแบบและจัดทำหลักสูตรอบรม: หลังจากกำหนดเป้าหมายแล้ว การออกแบบและจัดทำหลักสูตรอบรมเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้การอบรมมีโครงสร้างที่ชัดเจนและมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้เรียน

3. การสอนและการพิจารณา: ในขั้นตอนนี้ การสอนต้องเป็นไปตามหลักสูตรที่จัดทำไว้ และผู้สอนจะต้องตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงหรือเสริมสไตล์การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

4. การประเมินผล: หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว การประเมินผลการเรียนรู้เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งมีได้โดยการใช้การทดสอบ แบบสอบถาม หรือการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติงาน

5. การจัดทำรายงานผล: หลังจากที่มีการประเมินผลการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องจัดทำรายงานผลการอบรมที่ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียน และวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ว่าสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไมการบันทึกรายงานผลการอบรมสำคัญ?
การบันทึกรายงานผลการอบรมสำคัญเพราะสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการอบรมให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. วิธีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการอบรม?
วิธีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการอบรมสามารถทำได้โดยการใช้การทดสอบ แบบสอบถาม หรือการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

3. ควรจัดทำรายงานผลการอบรมอย่างไร?
การจัดทำรายงานผลการอบรมควรจะมีข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก และวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อวางแผนปรับปรุงในการอบรมในอนาคต

4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการอบรมเทศบาล?
สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการอบรมเทศบาลคือการปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้เข้ากับความต้องการและความต้องการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น

5. อำนวยความสะดวกในการอบรมเทศบาล?
อำนวยความสะดวกในการอบรมเทศบาลคือการมีสถานที่อบรมที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอในการใช้งาน

สรุป

การบันทึกรายงานผลการอบรมเทศบาลเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรม และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงให้การอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าต้องการให้การอบรมในเทศบาลมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เราควรให้ความสำคัญกับการบันทึกรายงานผลการอบรมอย่างจริงจังและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการอบรมให้มีคุณภาพในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ทำไมการบันทึกรายงานผลการอบรมสำคัญ?
การบันทึกรายงานผลการอบรมสำคัญเพราะสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการอบรมให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. วิธีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการอบรม?
วิธีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการอบรมสามารถทำได้โดยการใช้การทดสอบ แบบสอบถาม หรือการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

3. ควรจัดทำรายงานผลการอบรมอย่างไร?
การจัดทำรายงานผลการอบรมควรจะมีข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก และวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อวางแผนปรับปรุงในการอบรมในอนาคต

4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการอบรมเทศบาล?
สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการอบรมเทศบาลคือการปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้เข้ากับความต้องการและความต้องการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น

5. อำนวยความสะดวกในการอบรมเทศบาล?
อำนวยความสะดวกในการอบรมเทศบาลคือการมีสถานที่อบรมที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอในการใช้งาน

แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม Doc

สำหรับหน้าที่เกี่ยวกับ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc (Document Training Report Form) เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมหรือการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญมากในการจัดการข้อมูลของการอบรมในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc
1. ประโยชน์ของการใช้ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc
– ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมของพนักงาน
– ช่วยในการประเมินผลการอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
– เป็นเอกสารหลักที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการอบรม

2. การทำ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc
– สร้างเอกสารใหม่โดยระบุรายละเอียดของการอบรม เช่น ชื่อถ่ายทอดความรู้, สถานที่อบรม, วันที่, ระยะเวลาอบรม, หัวหน้าอบรม, ผู้เข้าอบรม, เป้าหมายการอบรม, และผลการอบรม
– ระบุรายละเอียดของผู้เข้าอบรม เช่น ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, แผนก, และข้อมูลการติดต่อ
– บันทึกผลการอบรม โดยระบุความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่ได้รับจากการอบรม
– ระบุรายละเอียดของอาจารย์หรือผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
– สรุปผลการอบรมและมอบข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา

3. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc
– การอบรมควรจัดเป็นระบบอย่างไรในองค์กร?
การอบรมควรจัดเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จและมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

– การใช้ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc มีประโยชน์อย่างไร?
การใช้ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอบรมของพนักงานอย่างเรียบง่าย และช่วยในการประเมินผลการอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

– ขอบเขตของ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง?
ขอบเขตของ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc ครอบคลุมเรื่องการอบรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการบันทึกผลการอบรมและการมอบข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา ตามเป้าหมายการอบรมที่กำหนดไว้

– จำเป็นต้องมีการเก็บรักษา แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc ในระยะเวลานานเท่าไหร่?
การเก็บรักษา แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc ควรเก็บรักษาอย่างน้อย 2-3 ปี เพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการอบรมได้

– สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc ได้หรือไม่?
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อปรับปรุงข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลตามสถานการณ์

– แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc มีการสร้างเป็นระบบกับองค์กรหรือไม่?
การสร้างเป็นระบบเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่จำเป็นต้องมี สามารถใช้ แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc อย่างอิสระตามที่บุคคลหรือองค์กรต้องการ

โดยสรุปได้ว่า แบบบันทึกข้อความรายงานการอบรม doc เป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม ช่วยในการติดตามและประเมินผลการอบรม และนำไปสู่การพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในองค์กรหรือบริษัทได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่าง สรุป รายงานการอบรม

การอบรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับบุคคลในหลากหลายด้าน การรายงานการอบรม (Training Report) เป็นเอกสารที่สรุปผลการอบรมทั้งหลักสูตร วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์ผล และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต ในบทความนี้เราจะพูดถึงตัวอย่างสรุปรายงานการอบรมโดยใช้ภาษาไทย

ตัวอย่างสรุปรายงานการอบรม
โครงการ: อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น
ขอบเขต: การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างตารางงาน สูตรเบื้องต้น และกราฟ
ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ: ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น สามารถสร้างตารางงานง่าย ๆ และใช้สูตรพื้นฐานเพื่อคำนวณ
การวิเคราะห์ผล: ผู้เข้าอบรมเริ่มมีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Excel และสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานประจำวัน
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา: ควรเพิ่มเนื้อหาในการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สูตรขั้นสูงใน Excel เพื่อเสริมความรู้และทักษะของผู้เข้าอบรม

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)
1. ทำไมการอบรมถึงสำคัญ?
การอบรมช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะ ช่วยพัฒนาความสามารถในงาน และทำให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

2. สรุปรายงานการอบรมควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบใดบ้าง?
การสรุปรายงานการอบรมควรมีการแสดงโครงการการอบรม วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผล และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา

3. มีเอกสารที่ต้องการเตรียมเช่นอะไรก่อนเข้าอบรม?
การเตรียมเอกสารก่อนเข้าอบรมอาจเป็นเรื่องสำคัญ เช่น มีความรู้พื้นฐานในเนื้อหาที่จะเรียน หรือเตรียมโน้ต ปากกา เพื่อบันทึกข้อมูลซึ่งสื่อนอกห้องเรียน

4. การวิเคราะห์ผลการอบรมมีความสำคัญอย่างไร?
การวิเคราะห์ผลการอบรมช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจถึงการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน และดำเนินการต่อไปเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร

5. ต้องการรายงานการอบรมเพื่อใคร?
รายงานการอบรมเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้จัดการและบุคลากรสามารถใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรตนเอง

สรุป
การอบรมเป็นการลงทุนที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคคล การสรุปรายงานการอบรมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมินผลลัพธ์การอบรมและวางแผนการพัฒนาในอนาคตอย่างเหมาะสม โดยคำถามที่พบบ่อยด้านการอบรมมีความสำคัญในการเสริมความเข้าใจและความต้องการของบุคคลที่เข้าอบรมในองค์กรของพวกเขา

รายงานผลการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 4 ...
รายงานผลการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 4 …
รายงานผลการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 4 ...
รายงานผลการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 4 …
รายงานผลการอบรมวPa - Prapaluck Piama - หน้าหนังสือ 1 - 19 | พลิก Pdf ...
รายงานผลการอบรมวPa – Prapaluck Piama – หน้าหนังสือ 1 – 19 | พลิก Pdf …
แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา / การศึกษาดูงาน ...
แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา / การศึกษาดูงาน …
รายงานการอบรมหลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติ - Kroojait - หน้าหนังสือ 1 ...
รายงานการอบรมหลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติ – Kroojait – หน้าหนังสือ 1 …
ไฟล์รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ไฟล์รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา / การศึกษาดูงาน ...
แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา / การศึกษาดูงาน …
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการอบรม
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการอบรม “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ …
รายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผล
รายงานการอบรมปฏิบัติการ วัดผล
ตัวอย่าง รายงานผล การอบรมออนไลน์ รายงานผลการพัฒนาตนเองออนไลน์ ดาวน์โหลด ...
ตัวอย่าง รายงานผล การอบรมออนไลน์ รายงานผลการพัฒนาตนเองออนไลน์ ดาวน์โหลด …
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรม แบบหน้าเดียวและไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โครงการ ...
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรม แบบหน้าเดียวและไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โครงการ …
ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงาน การเป็นวิทยากรอบรม แก้ไขได้ ...
ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงาน การเป็นวิทยากรอบรม แก้ไขได้ …
แจกฟรี ปกรายงานการอบรม สมศ. กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพ ...
แจกฟรี ปกรายงานการอบรม สมศ. กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพ …
แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามตัวชี้วัด ...
แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามตัวชี้วัด …
เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างรายงานผลการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ ...
เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างรายงานผลการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ …
เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างรายงานผลการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ ...
เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างรายงานผลการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ …
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ 2558-2562
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ 2558-2562
ตัวอย่างแบบประเมินการฝึกอบรม
ตัวอย่างแบบประเมินการฝึกอบรม
ตัวอย่างแบบประเมินการฝึกอบรม
ตัวอย่างแบบประเมินการฝึกอบรม
ขอรายงานผลการดำเนินงานอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน ...
ขอรายงานผลการดำเนินงานอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน …
แบ่งปัน รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ ...
แบ่งปัน รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ …
อบรมกับ 9Npu9 - [ตัวอย่าง รายงานผลการฝึกอบรม] ‼️...
อบรมกับ 9Npu9 – [ตัวอย่าง รายงานผลการฝึกอบรม] ‼️…
แจกตัวอย่างไฟล์ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียน
แจกตัวอย่างไฟล์ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียน
แบ่งปันไฟล์ รายงานผลการอบรมออนไลน์
แบ่งปันไฟล์ รายงานผลการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์ …
รายงานผลการอบรมออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาตนเอง ในช่วงกักตัวอยู่บ้าน ยุค Covid-19
รายงานผลการอบรมออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาตนเอง ในช่วงกักตัวอยู่บ้าน ยุค Covid-19
แจกปกรายงานการอบรมโทนฟ้าขาวสวยงาม - ครูเชียงราย
แจกปกรายงานการอบรมโทนฟ้าขาวสวยงาม – ครูเชียงราย
(8) การจดรายงานการประชุม - Gotoknow
(8) การจดรายงานการประชุม – Gotoknow
ดาวน์โหลดไฟล์ แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้น ...
ดาวน์โหลดไฟล์ แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้น …
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการอบรม - ครูเชียงราย
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการอบรม – ครูเชียงราย
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการอบรม - ครูเชียงราย
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการอบรม – ครูเชียงราย
อบรมกับ 9Npu9 - 🔴ตัวอย่าง‼️รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพ...
อบรมกับ 9Npu9 – 🔴ตัวอย่าง‼️รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพ…
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม เฟส 2 ...
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม เฟส 2 …
รายงานการไปราชการ อบรมวิทฐานะ
รายงานการไปราชการ อบรมวิทฐานะ
ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงาน การเป็นวิทยากรอบรม แก้ไขได้ ...
ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงาน การเป็นวิทยากรอบรม แก้ไขได้ …
ตัวอย่าง แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ...
ตัวอย่าง แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา …
ปกรายงานอบรม ใ
ปกรายงานอบรม ใ
เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่ (ว21 ...
เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่ (ว21 …
แจกฟรี ไฟล์รายงานการอบรม - ครูมาแล้ว
แจกฟรี ไฟล์รายงานการอบรม – ครูมาแล้ว
ดาวน์โหลดไฟล์ รูปเล่มรายงานการอบรม พร้อมปก หลักสูตร สพฐ. ไฟล์แก้ไขได้ ...
ดาวน์โหลดไฟล์ รูปเล่มรายงานการอบรม พร้อมปก หลักสูตร สพฐ. ไฟล์แก้ไขได้ …
ตัวอย่าง รูปเล่มรายงานการอบรม หลักสูตรออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน - รักครู.Com
ตัวอย่าง รูปเล่มรายงานการอบรม หลักสูตรออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน – รักครู.Com
ตัวอย่าง รายงานผลการอบรม เก็บชั่วโมงเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักสูตรรับรองจาก ...
ตัวอย่าง รายงานผลการอบรม เก็บชั่วโมงเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักสูตรรับรองจาก …
อบรมการใช้งานระบบงบประมาณและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจาก ...
อบรมการใช้งานระบบงบประมาณและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจาก …
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการอบรม ตลาดที่ 10
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการอบรม ตลาดที่ 10 “Active Learning” รายงานการอบรม …
รายงานผลอบรม เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
รายงานผลอบรม เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติ ...
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติ …
🎀#ตัวอย่างรายงานผลการจัดทำร... - โครงการอบรมงานวิชาการท้องถิ่น
🎀#ตัวอย่างรายงานผลการจัดทำร… – โครงการอบรมงานวิชาการท้องถิ่น
ตัวอย่างการเขียนรายงานบันทึก 20 กิจกรรม... - แบ่งปันไฟล์งาน โครงการบ้าน ...
ตัวอย่างการเขียนรายงานบันทึก 20 กิจกรรม… – แบ่งปันไฟล์งาน โครงการบ้าน …
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการอบรม Obec Webinar การอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการอบรม Obec Webinar การอบรมเชิงปฏิบัติการ …
ดาวน์โหลดฟรี! รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล Sar ...
ดาวน์โหลดฟรี! รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล Sar …
รายงานการอบรมหลักสูตรออนไลน์ ช่วง (Covid-19) - Moopraew54 - หน้าหนังสือ ...
รายงานการอบรมหลักสูตรออนไลน์ ช่วง (Covid-19) – Moopraew54 – หน้าหนังสือ …
แบ่งปัน ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามตัวชี้ ...
แบ่งปัน ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามตัวชี้ …
แบ่งปัน ตัวอย่าง แนวทางการรายงานผล การพัฒนางานตามข้อตกลง Pa ในรูปแบบเอกสาร
แบ่งปัน ตัวอย่าง แนวทางการรายงานผล การพัฒนางานตามข้อตกลง Pa ในรูปแบบเอกสาร
แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา / การศึกษาดูงาน ...
แบบรายงานผลการไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา / การศึกษาดูงาน …
แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Pa สำหรับข้าราชการครู ...
แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Pa สำหรับข้าราชการครู …
ดาวน์โหลดได้เลย! ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ...
ดาวน์โหลดได้เลย! ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน …
การเขียนปกรายงาน Gmm, Save, Person, Quick
การเขียนปกรายงาน Gmm, Save, Person, Quick
แจกฟรี!! รายงานการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สสวท. (C4T ...
แจกฟรี!! รายงานการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สสวท. (C4T …
รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนางานตามข้อตกลง Pa ปี 2565
รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนางานตามข้อตกลง Pa ปี 2565
แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Pa) สำหรับข้าราชการครู ...
แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Pa) สำหรับข้าราชการครู …
หน้าปกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
หน้าปกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
แจกฟรี ไฟล์รายงานการอบรม - ครูมาแล้ว
แจกฟรี ไฟล์รายงานการอบรม – ครูมาแล้ว
ดาวน์โหลดไฟล์ แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้น ...
ดาวน์โหลดไฟล์ แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้น …
ตัวอย่าง รายงานฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการอาหาร ปี 3/2564 - สุพิชชา ...
ตัวอย่าง รายงานฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการอาหาร ปี 3/2564 – สุพิชชา …
ดาวน์โหลดฟรี ปกรายงานการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน ...
ดาวน์โหลดฟรี ปกรายงานการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน …
รายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 25592024-01 :::สพ ...
รายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 25592024-01 :::สพ …
ดาวน์โหลดฟรี รายงานการสอนออนไลน์ หน้าเดียว ไฟล์Ppt ฉบับ 2564
ดาวน์โหลดฟรี รายงานการสอนออนไลน์ หน้าเดียว ไฟล์Ppt ฉบับ 2564
ตัวอย่าง รายงานผลการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding For ...
ตัวอย่าง รายงานผลการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding For …
ตัวอย่างรายงานจากโปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน Time Attendance Att5 | แหล่ง ...
ตัวอย่างรายงานจากโปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน Time Attendance Att5 | แหล่ง …
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานการสอนออนไลน์รายสัปดาห์ - สถานีครูดอทคอม
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานการสอนออนไลน์รายสัปดาห์ – สถานีครูดอทคอม
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมปี 2562 001
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมปี 2562 001
ข่าวประชาสัมพันธ์ - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ – รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำ …

ลิงค์บทความ: ตัวอย่าง รายงาน ผล การ อบรม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตัวอย่าง รายงาน ผล การ อบรม.

ดูเพิ่มเติม: https://iso.edu.vn/thailand/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *