Ra quyết định dựa trên bằng chứng

Ra quyết định dựa trên bằng chứng: là nguyên tắc thứ 6 của tiêu chuẩn mới tiêu chuẩn ISO 9000:2015

1 Nội dung

Các quyết định dựa trên phân tích và đánh giá dữ liệu và thông tin sẽ có khả năng cao hơn trong việc tạo ra các kết quả dự kiến.

2 Lý giải

Ra quyết định có thể là một quá trình phức tạp và luôn có sự không chắc chắn nhất định. Quá trình này thường bao gồm nhiều loại hình và nguồn đầu vào cũng như việc diễn giải chúng và có thể mang tính chủ quan. Quan trọng là phải hiểu các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả và các hệ quả tiềm ẩn ngoài dự kiến. Phân tích sự kiện, bằng chứng và dữ liệu mang lại tính khách quan cao hơn và sự tự tin trong việc ra quyết định.

3 Lợi ích chính.

Một số lợi ích chính tiềm ẩn là:

– cải tiến quá trình ra quyết định;

– cải tiến việc đánh giá kết quả thực hiện của quá trình và khả năng đạt được các mục tiêu;

– cải tiến hiệu lực và hiệu quả thực hiện;

– tăng khả năng xem xét, đương đầu và thay đổi quan điểm và quyết định;

– tăng khả năng chứng tỏ hiệu lực của các quyết định trước đây.

4 Hành động có thể thực hiện

Hành động có thể thực hiện bao gồm:

– xác định, đo lường và theo dõi các chỉ số chính để chứng tỏ kết quả thực hiện của tổ chức;

– tạo sự sẵn có tất cả các dữ liệu cần thiết cho những người liên quan;

– đảm bảo dữ liệu và thông tin đủ chính xác, tin cậy và an toàn;

– phân tích và đánh giá dữ liệu và thông tin bằng phương pháp thích hợp;

– đảm bảo mọi người có năng lực phân tích và đánh giá dữ liệu cần thiết;

– ra quyết định và thực hiện hành động trên cơ sở bằng chứng, cân bằng với kinh nghiệm và trực giác.

Ra quyết định dựa trên bằng chứng là một trong những nguyên tắc theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015.

Các nguyên tắc liên quan!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!