TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ban hành nâng cấp phiên bản cùng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong năm 2015, đánh dấu sự cải tiến về cấu trúc của tiêu chuẩn quản lý trong tương lai, hướng đến hoạt động tích hợp tiêu chuẩn quản lý đối với các tổ chức hoạt động trên toàn thế giới.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO là thể hiện quyết tập trong việc bảo vệ môi trường với yêu câu pháp luật của nước sở tại cũng như với toàn thế giới, nhằm hướng đến lợi ích và công bằng trong việc xã thải.

KẾT QUẢ MONG MUỐN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG:

 • Nâng cao kết quả hoạt động môi trường

 • Hoàn thành các nghĩa vụ phải tuân thủ

 • Đạt được các mục tiêu môi trường.

CẤU TRÚC THAY ĐỔI SO VỚI PHIÊN BẢN ISO 14001 TRƯỚC

Bổ sung:

 • 4.1 Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

 • 4.2 Hiểu về nhu cầu và mong đợi các bên liên quan của Tổ chức.

 • 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết.

 • 6.1.1 Khái quát ( 6.1 Những hành động xác định rủi ro và cơ hội)

 • 6.1.4 Hoạch định hành động.

 • 10.1 Khái quát ( 10 Cải tiến)

Hủy bỏ

 • 4.3.3 Chỉ tiêu và chương trình.

 • 4.4.1 Đại diện lãnh đạo về môi trường.

 • 4.4.4 Mục c ( mô tả các điều khoản…và viễn dẫn tài liệu liên quan)

 • 4.5.3 Hành động phòng ngừa.

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ISO 14001:2015

 • Áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào

 • Bất kỳ quy mô hay loại hình kinh doanh nào

 • Không công bố tiêu chí cụ thể về kết quả hoạt động môi trường.

 • Tự công bố hoặc đánh giá cấp chứng nhận phù hợp của bên thứ ba(3)

Qúy khách hàng có yêu cầu về tư vấn tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào Doanh nghiệp hoặc tích hợp với các tiêu chuẩn khắc hoặc nâng cấp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi yêu cầu trước khi quyết định thiết lập tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Trả lời