Hệ thống an toàn thực phẩm- theo yêu cầu điều khoản 4/iso 22000

Hệ thống an toàn thực phẩm, hay gọi đầy đủ là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). Đây là phần của tiểu thuyết trong cuốn tài liệu thực hành triển khai ISO 22000 trong tổ chức. Nhiều người còn ngờ ngờ, ngơ ngơ, ảo ảo trong việc thực hiện điều khoản này khi xây dựng ISO 22000:2018. Thôi thì tôi cũng chia sẻ tí cho nó xum tụ, một phần cố gắng hoàn thành tài liệu thực hành tích hợp HACCP và ISO 22000 trong tổ chức.

Yêu cầu chính của điều khoản-Hệ thống an toàn thực phẩm ( Điều khoản 4.4)

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện, duy trì, cập nhật và cải tiến FSMS bao gồm các quá trình cần thiết và tương tác của chúng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn này (xem hình 05).

Hình không thể chia sẻ lên đây vì dụng lượng website có hạn, nhưng giải thích thế này:

  • Nếu chúng ta thiết lập đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn này trong tổ chức thì chắc chắn đó là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm rồi, đúng không ạ.
  • Vậy thêm bao gồm các quá trình thì sao: Vâng các quá trình lớn thì ắt hẳn phải được nhận diện, mà không nhận diện nó thì nó vẫn hiển nhiên trong tổ chức (xem hình 06).
  • Khis chúng ta đáp ứng từng điều khoản nhỏ của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 thì không gì tranh cải là chúng ta đang xác định các quá trình hiện nhiên trong hệ thống phù hợp với từng yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Vì nó có nhắc đến qua trình nên:

  • Quá trình là tập hợp các hoạt động (làm gì đó) để biến đổi đầu vào thành đầu ra.
  • Quá trình thì có quá trình lớn, quá trình nhỏ. Một quá trình sản xuất có thể có nhiều quá trinh nhỏ hơn.
  • Trong một tổ chức có thể có nhiều quá trình, và cũng có thể chỉ 1 quá trình sản xuất hoặc nhiều quá trình sản xuất.
  • Các quá trình đều xác định được đầu ra mong muốn cụ thể, nhưng nếu không xác định được thì gọi đó là “quá trình đặc biệt” và phải có giải pháp theo dõi phù hợp.

Vậy điều khoản này tạm thời là vậy hen!


Theo dõi tiến độ và thảo luận trên facebook!

Chờ video phát hành trên youtube!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!