Sự lãnh đạo và cam kết về môi trường của lãnh đạo

Sự lãnh đạo và cam kết về môi trường của lãnh đạo theo yêu cầu điều khoản 5.1 của ISO 14001:2015, yêu cầu các Tổ chức Áp dụng như thế nào, ai chịu trách nhiệm và….


Tóm tắt sự lãnh đạo và cam kết về môi trường

Lãnh đạo cao nhất là người chịu trách nhiệm cho yêu cầu điều khoản này. Vậy lãnh đạo cao nhất là Ai? Thông thường là người quản lý cao nhất trong tổ chức. Tuy nhiên nếu cơ cấu tổ chức phân công ai đó phụ trách chính về hoạt động môi trường, được toàn quyền thì đó cũng được gọi là lãnh đạo cao nhất về môi trường, chẳng hạn: Tổng giám đốc công ty. Giám đốc chất lượng, Giám đốc môi trường, Giám đốc kỹ thuật, Giám đốc kinh doanh—> Thì Giám đốc môi trường cũng có thể được xem là Lãnh đạo cao nhất.

Sơ lược trách nhiệm của Lãnh đạo cao nhất về sự lãnh đạo và cam kết môi trường:

  • Chịu trách nhiệm giải trình tính hiệu lực (Lưu ý, hiệu lực khác hiệu quả nhé) của EMS–> Có nghĩa là ai đến, hỏi, làm việc về hoạt động môi trường thì ổng phải giải trình được, mà muốn giải trình được thì ổng phải hiểu, mà muốn hiểu thì ổng phải có số liệu, muốn có số liệu phải có người báo cáo ổng nhé! À mà không chỉ ổng mà còn có thể “bà” nữa nhé.
  • Đảm bảo chính sách môi trường và mục tiêu môi trường được thiết lập–> Yêu cầu này được làm rõ tại 5.2 và 6.2 rồi nhé. Hổng quan tâm nữa.
  • Tích hợp các yêu cầu có trong EMS (ISO 14001) vào các quá trình chủ chốt. Có nghĩa là ISO 14001 là 01 phần của hoạt động kinh doanh của tổ chức nhé, do đó khi quản lý, kiểm soát hoạt động nào đó thì có cần tích hợp với các hoạt động khác hay không. Tôi ví dụ thế này: Hoạt động tuân thủ yêu cầu pháp lý trong hoạt động kinh doanh của công ty thì nên tích hợp vừa môi trường, chất lượng, kế toán, an toàn… trong quá trình này…
  • Định hướng và hỗ trợ mọi người đóng góp vào tính hiệu lực của EMS. Có nghĩa là làm gì đó, có hành động nào đó để kết quả đầu ra là mọi người đều cùng góp phần nhằm đạt được mục tiêu, kết quả mòng muốn về môi trường đấy.
  • Hỗ trợ vai trò quản lý để họ hoàn thành tốt vị trí lãnh đạo họ được giao. Có nghĩa là sinh ra trưởng phòng thì phải tôi trọng và tuân thủ quy định về cơ cấu, cấp bậc của trưởng phòng đó, chứ đừng sinh ra tổ trưởng mà mình cứ làm việc trực tiếp với các thành viên dưới thì coi như tổ trưởng mất vai trò quản lý. lúc đó cơ cấu sẽ phá vỡ nhé.
  • Các yêu cầu khác trong điều khoản này thì cứ triển khai đúng các điều khoản tiếp theo thì đã chứng minh được sự lãnh đạo và cam kết về môi trường rồi.

Yêu cầu của điều khoản 5.1/ISO 14001:2015 chỉ làm những việc nhữ gợi ý trên. Chúng ta đã đáp ứng phù hợp với yêu cầu này rồi đó.


Video diễn giải điều khoản 5.1/ISO 14001:2015

Nếu có yêu cầu xem video vui lòng bấm vào đây! hoặc có câu hỏi liên quan bấm vào đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!