Quá trình quản lý rủi ro là một phần của quản lý rủi ro

Quá trình quản lý rủi ro là một phần của quản lý rủi ro, tại sao như vậy vì theo ISO 31000:2018 thì quá trình quản lý rủi ro (QLRR) là một phần không thể tách rời của quản lý rủi ro, ra quyết định và tích hợp vào cơ cấu, các hoạt động và các quá trình khác của tổ chức. Quá trình QLRR có thể được áp dụng ở cấp chiến lược, tác nghiệp (Hoạt động), chương trình hoặc dự án.


Thuật ngữ:

Quản lý rủi ro (Risk management): Các hoạt động có phối hợp để định hướng (Direct) và kiểm soát các ảnh hưởng/tác động của sự không chắc chắn đến mục tiêu của Tổ chức.

Quá trình: Tập hợp các hoạt động có liên quan hoặc tương tác lẫn nhau sửa dụng đầu vào để cho ra kết quả dự kiến(Lưu ý: Hai hay nhiều quá trình có mối quan hệ lẫn nhau trong một chuỗi quá trình cũng được gọi là một quá trình, có nghĩa là quá trình lớn, quá trình nhỏ, quá trình nhỏ hơn).

Chi tiết:

Theo ISO 31000:2018 quá trình quản lý rủi ro đòi hỏi áp dụng một cách có hệ thống, được minh họa theo hình.

Nhìn vào các thông tin trong hình minh họa quá trình này, chúng ta có thể thiết lập các Quy trình, quy chế, quy định, hướng dẫn để đảm bảo các đầu ra của các quá trình con đạt được đầu ra mong muốn. Ví dụ: Nhận diện rủi ro thì chúng ta không chỉ phải xem xét thông tin từ phạm vi, bối cảnh, tiêu chí mà còn trao đổi thông tin và tham vấn với các bên liên quan cũng như theo dõi và xem xét (là để điều chỉnh, cập nhật rủi ro). Đầu ra của nhận diện rủi ro là đầu vào của phân tích rủi ro (Một quá trình đòi hỏi phải có chuyên môn, kỹ năng và phương pháp luận)–>

Như vậy, từ đây Anh/Chị nào có quan tâm đến quản lý rủi ro đều có được khái niệm của một quá trình quản lý rủi ro và sẽ điều chỉnh, cải tiến hoặc hủy bỏ ngay nếu có thể “Quy trình quán lý rủi ro trong tổ chức hiện tại của mình”.

Các Anh/Chị lưu ý rằng tất cả các yêu cầu trong các tiêu chuẩn quản lý sau năm 2015 hầu như không còn dùng quy trình (Procedure) nữa mà luôn nhắc đi nhắc lại là quá trình và cũng chính quá trình QLRR này cũng là cơ sở cung cấp tri thức cho các Anh/Chị nhận diện các quá trình theo yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO, đặc biệt là điều khoản 6.1/ISO 9001:2015.

Lưu ý: Xung quay mô hình quá trình này có ký hiệu mủi tên, có nghĩa rằng quá trình này có tình lặp lại (Tức vòng tròn).

Tham khảo thêm tài khoản mạng xã hội tại đây, hoặc tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!