Khái niệm thông tin dạng văn bản

Khái niệm thông tin dạng văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO:

1- Hệ thống thông tin (Information system): Mạng lưới kênh trao đổi thông tin (Dữ liệu có ý nghĩa về một đối tượng náo đó) được sử dụng trong tổ chức (Không dùng hệ thống tài liệu).

2- Tài liệu (Document): Thông tin và phương tiện chứa đựng thông tin (Như vậy thuật này cũng hàm chứa hồ sơ).

3- Hồ sơ (Record): “Tài liệu” nêu kết quả đạt được hoặc cung cấp bằng chứng về các kết quả hoạt động được thực hiện (Như vậy hồ sơ cũng là tài liệu đúng không ạ).

4- Thông tin dạng văn bản (Documented information): Thông tin cần được tổ chức kiểm soát và duy trì và phương tiện chứa đựng thông tin, bao gồm:

– Thông tin được tạo ra cho việc vận hành của tổ chức (Documentation)–>Không có thông tin này thì sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện một hoạt động nào đó trong hệ thống quản lý….?.
-Thông tin được tạo ra làm bằng chứng các kết quả đạt được (Record)—> Không có thông tin này thì không thể đánh giá hiệu lực hay hiệu quả của hệ thống…?.


Khái niệm thông tin dạng văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO:

Theo quan điểm của chúng tôi:

Như vậy trong hệ thống quản lý kinh doanh (chiến lược, môi trường, thông tin, kế toán,….để Tổ chức vận hành được) của Tổ chức có rất nhiều “Thông tin có ý nghĩa”chứa đựng trên các phương tiện khác nhau.

Nhưng “một hệ thống quản lý (Như QMS hay EMS,…) trong hệ thống quản lý kinh doanh của công ty cần kiểm soát “thông tin dạng văn bản” tùy thuộc vào yêu cầu của tiêu chuẩn đó (Tiêu chuẩn bắt buộc phải có thông tin dạng văn bản) hoặc tự tổ chức định ra (Các yêu cầu không quy định thông tin dạng văn bản”.

Tóm lại:

– Thông tin dạng văn bản là các thông tin cần được kiểm soát theo yêu cầu của từng hệ thống quản lý, và các thông tin này phải được truy xuất được (Có nghĩa là nó được chứa đựng đâu đó, bằng các phương tiện phù hợp–>Không được chứa trong nạo bộ con người!!).

– Tùy thuộc vào thông tin dạng văn bản cho từng mục đích của Hệ thống, Quá trình, Hoạt động,…mà nó có thể được gọi là “Tài liệu” hay “Hồ sơ” theo thuật ngữ thông thường. Ví dụ: Thông tin theo dõi công nợ là “Tài liệu” cho việc giám sát và đánh giá hiệu quả thu hồi công nợ của Công ty–> Nó là thông tin hỗ trợ, vậy nó là tài liệu (Không đề cập đến hoạch định nhé).


Khái niệm thông tin dạng văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO:

Phân biệt tên gọi thông tin dạng văn bản.

Theo diễn giải của ISO 10013:2001-HƯỚNG DẪN VỀ TÀI LIỆU CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Đang có phiên bản DIS trong thời gian tới)/ ISO 9000:2015-THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA.

Tài liệu của hệ thống quản lý thường bao gồm các loại sau đây.

1-Chính sách: Chính sách là ý đồ định hướng của Tổ chức do Lãnh đạo cao nhất công bố.

2-Mục tiêu….!: Kết quả cần đạt được–> Có thể tùy thuộc phạm vi, chiến lược,….và áp dụng tại từng lĩnh vực khác nhau, như: Tài chính, Môi trường, Năng lược, Chất lượng.

3-Sổ tay ……..: Quy định về hệ thống quản lý (QMS, EMS, FSMS,…)—>Tức là mô tả phù hợp cho một hệ thống quản lý.

4-Các thủ tục dạng văn bản (Documented Procedures): Không còn sử dụng trong thuật ngữ mới theo ISO 9000 nữa, tuy nhiên theo ISO 10013 thì nội dung của thủ tục dạng văn bản có thể là “lời văn, lưu đồ, bảng biểu, kết hợp các hình thức trên hoặc bất kỳ phương pháp thích hợp nào khác phù hợp với những nhu cầu của tổ chức”.

Lưu ý: cũng theo tiêu chuẩn này thì Thủ tục dạng văn bản mô tả những hoạt động xuyên suốt các chức năng, trong khi hướng dẫn công việc chỉ mô tả những nhiệm vụ trong một chức năng.

Theo ISO 9000-Quy trình/thủ tục (procedure) là cách thức xác định để thực hiện một hoạt động hay một quá trình–> Quy trình có thể được lập thành “Văn bản” hoặc không.

5-Các hướng dẫn công việc: Tiêu chuẩn ISO 9000 không còn đề cập, nhưng chúng ta có thể tham khảo mục số 4 nêu trên.

6-Các biểu mẫu: Tiêu chuẩn ISO 9000 không còn đề cập, nhưng ISO 10013 thì “Các biểu mẫu được xây dựng và duy trì để ghi các dữ liệu thể hiện sự phù hợp với những yêu cầu của hệ thống quản lý”

7-Các kế hoạch chất lượng (Quality plans): Quy định về quy trình/thủ tục và nguồn lực liên quan được thực hiện khi nào và bởi ai cho một “D(ối tượng” cụ thể.

8-Các quy định (Specification): theo ISO 9000:2015 là tài liệu (Document) nêu các yêu cầu (Ví dụ: Tài liệu là sổ tay chất lượng quy định…, Quy trình quy định….., kế hoạch chất lượng thép quy định….)

9-Các tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài: Tiêu chuẩn ISO 9000 không còn đề cập, tuy nhiên theo ISO 10013 thì “Tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài có thể bao gồm các bản vẽ kỹ thuật do khách hàng cung cấp, quy định, yêu cầu chế định và pháp định, tiêu chuẩn, quy phạm và sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng”.

10-Hồ sơ (Records): Như định nghĩa phần 01, tuy nhiên theo ISO 10013 thì “Hồ sơ thể hiện các kết quả đã đạt được hoặc đưa ra bằng chứng rõ ràng về các hoạt động nêu trong các thủ tục và hướng dẫn công việc đã được thực hiện”.

Như vậy. Hồ sơ theo định nghĩa của ISO 9000, chúng ta chia ra làm 02 cấp để xác định phù hợp với doanh nghiệp thông qua “thông tin dạng văn bản”

10.1- Chứng minh ” Đảm bảo của hệ thống quản lý được thiết lập”. Ví dụ: Tổ chức anh bảo rằng anh đã áp dụng ISO 14001, vậy anh chứng minh cho tôi bằng “Thông tin dạng văn bản” về chính sách môi trường, hay bảng nhận diện khía cạnh môi trường (Thông tin này cũng là bằng chứng, nhưng chứng minh cho hoạch định hệ thống quản lý)—> Chúng ta sẽ gọi nó là tài liệu.

10.2-Chứng minh “kết quả tuân thủ của hệ thống đã hoạch định”. Ví dụ: Giám đốc điều hành có phỏng vấn nhân sự Nguyễn Thị Thú y đang làm tại ví trí QC theo quy trình tuyển dụng được lập ngày X, tháng Y, năm ZZ do Tổng giám đốc phê duyệt không—->Thông tin phỏng vấn cô này là bằng chứng thực hiện theo quy trình–. Chúng ta xác định đó là Hồ sơ.


Lưu ý: Những chia sẽ trên vừa tích hợp hệ thống quản lý chung vừa mượn các thuật ngữ “Chất lượng”.

Hiện nay trong các Doanh Nghiệp Việt vẫn có rất nhiều tên gọi, như: Quy chế, Nội quy, Quy định(Quy định này khác với mục 8 nhé, ví dụ quy định lưu kho, quy định đồng phục,…), SOP,….Do đó qua bài tham luận này, chúng tôi hy vọng mọi người có “giải pháp phù hợp” cho việc thiết lập các tài liệu trong Tổ chức của mình./


adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!