Sản phẩm không phù hợp- sự không phù hợp

Sản phẩm không phù hợp- sự không phù hợp theo ISO 9001:2015:
1- Theo ISO 9000:
–>Sự không phù hợp (Nonconformity) là không đáp ứng một yêu cầu (Yêu cầu là gì nhỉ????–>đã trình bày trong status trước).

—>Đầu ra (Output) là kết quả của một quá trình (Quá trình là gì nhỉ???(Nhập liệu, sơ chế, hoàn thiện)–>Đầu ra của một tổ chức có thể là sản phẩm hoặc dịch vụ).

2- Theo yêu cầu ISO 9001:2015:
–> Điều khoản 8.7-Kiểm soát đầu ra không phù hợp. Cụ thể 8.7.1 yêu cầu tổ chức phải đảm bảo rằng đầu ra không phù hợp với các yêu cầu (Yêu cầu ở đây là yêu cầu của đối tượng (Sản phẩm hoặc dịch vụ)) được nhận biết và kiểm soát “NHẰM NGĂN NGỪA VIỆC SỬ DỤNG HOẶC CHUYỂN GIAO NGOÀI DỰ KIẾN (Không mong muốn)–===> Chỉ như vậy thôi.

Trong khi —–>điều khoản 10.2-Sự không phù hợp và hành động khắc phục thì yêu cầu khi xảy ra sự không phù hợp thì phải ứng phó, Đánh giá yêu cầu,….xem thêm yêu cầu tiêu chuẩn giúp).


Như vậy:

–>Nếu đầu ra trong các tổ chức sản xuất (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) phát hiện không phù hợp thì bắt buộc phải đáp ứng đúng với yêu cầu điều khoản 8.7/ISO 9001:2015 và có thể cả 10.2 (Từ có thể xem “lưu ý” bên dưới)
–>Các hoạt động khác không phù hợp (Như: Hoạt động tuyển dụng, đào tạo, khiếu nại khách hàng, thiết bị,….hoặc không đáp ứng yêu cầu ISO 9001, Yêu cầu khác) thì thực hiện theo yêu cầu 10.2/ISO 9001:2015.
Lưu ý: Nếu công ty A đưa ra mức chấp nhận tỷ lệ sản phẩm lỗi 1.8%/Ca sản xuất thì nếu sản phẩm lỗi dưới 1.8 thì không bắt buộc phải áp dụng 10.2 nhưng chắc chắn phải áp dụng 8.7.
(Status dựa trên câu hỏi từ nhóm ISO 9001:2015)
ISO 22000:2018 cũng có cấu trúc tương đồng, tuy nhiên thuật ngữ lại dùng khác.

Sản phẩm không phù hợp- sự không phù hợp theo ISO 9001:2015

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!